آخرین خبرها

به کارگیری نانوکاتالیست کبالت کرومیت (CoCr2O4) در نمونه آزمایشگاهی مبدل کاتالیستی و ارزیابی عملکرد کاتالیتیکی آن به منظور حذف NOx ،CO و HC

در این پژوهش تأثیر نانواسپینل کبالت کرومیت (CoCr2O4) در حذف کاتالیستی گاز متان (CH4) به‌عنوان اصلی‌ترین ترکیب موجود در سوخت گاز طبیعی فشرده و همچنین آلاینده اکسیدهای نیتروژن (NOx) به‌منظور استفاده در مبدل کاتالیستی خودروهای گازسوز ارزیابی گردید. بدین منظور، نانوذره‌های اسپینلی کبالت کرومیت به‌روش هم‌رسوبی، با بازده بالا به‌صورت خالص و تک فاز در ابعاد کمتر از 80 نانومتر تولید شدند.

دستاوردها

ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل کاتالیستی

ارزيابي عملكرد كاتاليتيكي مبدل به‌منظور حذف CO، NOx و HC

تدوین دانش فنی تولید نانوذرات کبالت کرومیت در مقیاس بالا

 

مبدل کاتالیستی و ارزيابي عملكرد كاتاليتيكي آن