آخرین خبرها

بهینه سازی، پاکسازی و حذف آلودگی نفتی LNAPL از محیط متخلخل به کمک تکنیک گرمایش محیط – مدلسازی فیزیکی

طراحی و ساخت سامانه پایلوت پاکسازی حرارتی آلودگی­های نقتی با کنترولر مرکزی و بکارگیری حسگرهای آرایه­ای دما، ولتاژ، جریان و توان الکتریکی، حسگرهای کیفی نوع بخارات و حسگر پایش فشار مکش از خاک طراحی و ساخته شده است. در این سامانه با تجهیز سامانه­های: منبع تامین جریان الکتریکی سه فاز ایزوله، پمپاژ از آب زیرزمینی، مکش گاز و بخارات، مبرد و کندانسور و سوییچ­های کنترلی، امکان برنامه ریزی کنترولر مرکزی و پایلوت پاکسازی LNAPL به روش ERH  در شرایط مختلف گسترش آلودگی در زیر زمین فراهم شده است.
مصارف و کاربردها
مدلسازی فیزیکی و پایلوت روش ERH قبل از اجرای روش در سایت آلوده برای رسیدن به طراحی بهینه المان­های سیستم ERH و پاکسازی موثر آلودگی LNAPL
ویژگی و مزیت های ERH
بازدهی بالا در پاکسازی LNAPL
نیاز به زمان کوتاه برای پاکسازی
موثر بودن در رسوبات ریزدانه و رس­ها
قابل اجرا در مناطق و سایت­های آلوده فعال
قابلیت تلفیق با سایر روش­های پاکسازی نظیر زیستی
دستاورد
دستیابی به دانش فنی و مذاکره برای انجام پایلوت صحرایی در محدوده پالایشگاه تهران

سامانه مدل سازی فیزیکی پاکسازی آلودگی نفتی زیرزمینی

به روش حرارت دهی مقاومت الکتریکی ERH