آخرین خبرها

بررسی اثرات زیست محیطی افیولیت‌های جوین بر آب زیرزمینی منطقه

محدوده مطالعاتی بخشی از دشت جوين در شمال سبزوار است که در استان خراسان رضوی واقع شده است. حضور کمربند افيوليتی شمال سبزوار و برونزدهايي از سنگ معدن کروميت در منطقه، لزوم تحقيق در خصوص بررسی تأثير اين ليتولوژيها را بر آلودگی منابع آبی ايجاب می کرد که در اين راستا اين پروژه تعريف و اجرا شد. در اين تحقيق تأثير مجموعه افيوليتی منطقه جوين (گفت) بر آب زيرزمينی آن مورد بررسي قرار گرفته و سعي در شناسايي شرايط آلاينده توسط فلزات سنگين با تأکيد بر کروم در آلودگی آب شده است. برای دستيابی به اين هدف تعداد 22 نمونه آب از چاه، چشمه و قنات در محدوده مورد مطالعه جهت آناليز به روش ICP برداشت شده است. در بررسيهای انجام شده ميزان کروم در اغلب نمونه ها بالاتر از حد مجاز استاندارد WHO است و عناصر فراوان در مناطق افيوليتی شامل Mn, Ni, Co پايين و کمتر از حد تشخيص دستگاه آناليزور است. همچنين pH در بيشتر نمونه ها بالاتر از 6 است که مبين ناپايداری کروم III و پايداری کروم VI است. محاسبه شاخص فلزی با استفاده از عناصر As,Cu,V, Cr نشان داد که اغلب منابع آبی برای شرب مناسب نيستند.
دستاورد:
تعیین غلظت کروم و تاثیر  افیولیت ها و زمین شناسی منطقه بر میزان و رخداد کروم در آب زیرزمینی  

محدوده های قابل تشخيص براساس ميزان کروم