آخرین خبرها

انجام آزمایش نمونه های طیف گسترده ای از ترکیبات نفتی

نشت مواد نفتی از مخازن و لوله های انتقال تقریبا در پالایشگاه ها یک پدیده شایع است ولی آگاهی از منشا مواد نفتی، گستره آلودگی و نوع آلاینده ها از مهمترین اطلاعاتی است که در مطالعات زیست محیطی به منظور مقابله با آلودگی های محیط های آبی و خاکی مورد توجه قرار می گیرد. هدف از این پروژه، نمونه برداری از مخازن نفت و فرآورده های نفتی و خطوط لوله انتقال آنها در منطقه صنعتی ری و شرکت پالایش نفت تهران و انجام آنالیزهای کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی گازی- طیف نگاری جرمی و رزونانس مغناطیس هسته ای به منظور تعیین منشا آلودگی نفتی آب زیرزمینی ناشی از نشت مخازن نگهداری و خطوط لوله نفت خام در منطقه بود. روش انجام مطالعاتی، آزمایشگاهی و صحرایی شامل 4 محور اصلی جمع آوری آمار و اطلاعات اولیه و مطالعات پایه، تهیه مدل مفهومی، نمونه برداری و آنالیز نمونه ها و تجزیه و تحلیل نتایج آنالیز شیمیایی نمونه ها و مستند سازی نتایج است. نتایج حاصل از این منجر به شناسایی منشا آلودگی بنزین خارج از محدوده پالایشگاه در محدوده یکی از شرکت های نفتی موجود در منطقه شد
دستاورد
تعیین انواع ترکیبات آلاینده های نفتی
گستره آلودگی انواع ترکیبات آلاینده در محدوده
منشا آلاینده های نفتی در آب زیرزمینی