آخرین خبرها

ارزیابی ژئوشیمیایی و بررسی سیستم هیدروکربوری یکی از میادین بندرعباس

ژئوشیمی آلی، امروزه به عنوان یک علم بنیادی جهت بهبود بازده اکتشاف و تولید به کار می‌رود. این روش سریع و زودبازده بوده و به کمک آن می‌توان بسیاری از مسائل اکتشاف، تولید و توسعه مخازن هیدروکربوری را با صرف وقت و هزینه کمتر حل نمود. استفاده از چشمههاي نفتي و گازهاي سطحي، در اكتشاف حوضهها و نواحي جديد اكتشافي، اهميت به سزايي دارند. تقريباً اغلب نواحي مهم توليد نفت در دنيا در ابتدا بوسيله چشمه‌هاي نفتي و گازهاي سطحي ظاهر شده در سطح زمين كشف شدهاند. زیر پهنه بندرعباس در پهنه زاگرس چین خورده (توان تولید هیدروکربور بالا) قرار گرفته است. بندرعباس به دلیل وجود گستره وسیع از سازندهای مهم و چشمه‌های نفتی فراوان به عنوان يكي از مناطق مهم و با اولويت جهت مطالعات اكتشافي و توليد مد نظر بوده است. در این پژوهش، ارزیابی ژئوشیمیایی و تعیین سیستم هیدروکربوری سنگ‌های منشاء احتمالی بر روی خرده‌های حفاری حاصل از چاه‌های مطالعاتی و همچنین برونزدهای سطحی در دستور کار قرار گرفته که سعی می‌گردد با برداشت نمونه‌های چشمه‌های نفتی تراوش یافته به سطح زمین در ناحیه بندرعباس، تطابق ژئوشیمیایی خوبی را با آنها انجام داد. بر این اساس، تعدادی نمونه از خرده‌های حفاری مربوط به سنگ‌های منشاء احتمالی در یکی از میادین‌ در ناحیه انتخاب شد. علاوه بر آن از هیدروکربن‌های مربوط به اکثر چشمه‌های نفتی شناسایی شده در منطقه جهت انجام آنالیزهای ژئوشیمیایی و مقایسه نفت- سنگ منشا نیز نمونه برداری صورت گرفت تا بتوان با تفسیر نتایج بدست آمده، سنگ‌های منشاء موثر در ناحیه جهت تولید هیدروکربور را مورد شناسایی و ارزیابی قرار داد. دستاوردها شناسایی سنگ منشاء تولید کننده هیدروکربن در منطقه بازسازی مدل ژئوشیمیای حوضه مورد مطالعه انطباق نفت با سنگ منشاء و چشمههای نفتی منطقه و تعیین مخازن شارژ کننده چشمههای نفتی