آخرین خبرها

ارائه خدمات فنی مهندسی و نظارتی بازیابی مواد نفتی و پاکسازی آلودگی نفتی آب زیرزمینی منطقه صنعتی ری- فاز دوم

نتایج فاز اول مطالعات نشان داد که آلودگی نفتی بسیار فراتر از محدوده چاههای پایش مهاجرت کرده است و ترکیب آلودگی نشان دهنده پیچیدگی حاکم بر محیط و وجود منشا های متعدد نشت در منطقه بود. بنابراین در این فاز از مطالعات شناسایی دقیق محدوده گسترش آلودگی و تغییرات عمقی آلودگی، تعیین منشا های نشت آلودگی و رفع نشت و افزایش میزان بازیابی مواد برای کاهش پتانسیل حرکتی توده آلوده به عنوان اهداف اصلی طرح تعریف شد. با توجه به وسعت بسیار زیاد منطقه آلوده و موقعیت حساس آن و نزدیکی به مناطق مسکونی، نقشه راه پاکسازی آلودگی تهیه شده و اقدامات وسیعی مطابق با آخرین دستاوردهای علمی و روز دنیا برای تحقق اهداف فوق و در راستای نقشه راه بکار گرفته شد. با حفر 70 حلقه چاه اکتشافی، انجام آزمایشات، آنالیزها و تحلیل های پیشرفته، گسترش عمودی و افقی آلودگی، مسیرهای انتقال و نحوه مهاجرت توده آلوده، پلوم های آلودگی تفکیک و منشا های متعدد نشت مواد نفتی به آبخوان شناسایی شدند. پس از رفع منشا های نشت و طراحی و اجرای سیستم اتوماتیک بازیابی مواد نفتی، افزایش قابل توجهی در میزان بازیابی مواد نفتی اتفاق افتاد و به تبع آن ضخامت ظاهری مواد نفتی در چاههای بازیابی کاهش قابل توجهی را نشان داد به طوریکه عملا ضخامت ظاهری لایه نفتی در چاهای پایش در محدوده توده اصلی آلودگی از حدود 20 متر به کمتر از یک متر کاهش یافت. بر اساس نتایج حاصل از مدل مفهومی منطقه، و مجموع تجزیه و تحلیل های انجام شده، روشهای پاکسازی برای بخش های مختلف منطقه غربالگری و اولویت بندی شد و اقدامات اساسی و ضروری برای فاز بعدی مشخص و به کارفرما تحویل شد.
دستاوردها
تهیه نقشه راه پاکسازی آلودگی منطقه
کاهش ضخامت مواد نفتی و قابلیت انتقال
شناسایی منشا آلودگی مواد نفتی
>غربالگری روشهای پاکسازی و تعیین اولویت اقدامات پاکسازی بعدی

موقعیت لایه نفتی در هریک از چاه‌های استحصال به همراه مدل سه بعدی آبخوان