بایگانی‌ها: اعضای هیات علمی

ندا سلطانی
استاد

دکتری : زیست شناسی گیاهی، دانشگاه خوارزمی، ایران (1384)

کارشناسی ارشد:‌فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه خوارزمی، ایران (1372)
کارشناسی: علوم گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران (1369)

طبقه ی دوم ، اتاق 209
تلفن: 22431933 داخلی 133

فیزیولوژی ریزجلبک ها

کشت و تکثیر ریزجلبک ها
بیوتکنولوژی ریزجلبک ها
جلبک های کاربردی

محدثه خواجه زاده
کارشناس

کارشناسی ارشد:‌زیست سلولی مولکولی،دانشگاه شهید مدنی- تبریز، ایران (1392)

کارشناسی: زیست سلولی مولکولی- دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران (1389)

طبقه ی دوم ، اتاق 211
تلفن: 22431933 داخلی 128

بیوتکنولوژی میکروبی،

کشت،تکثیر و شناسایی باکتری ها،
جداسازی سویه های باکتریایی توانمند در زمینه ی زیست پالایی، بیولوژی مولکولی

مهدی بلفیون
مربی پژوهش

کارشناسی ارشد:‌میکروبیولوژی سلولی مولکولی (1388)

کارشناسی میکروبیولوژی سلولی مولکولی (1384)

طبقه ی پنجم، اتاق 503
تلفن: 22431933 داخلی 162

پاکسازی میکروبی آلودگی های نفتی

بیوتکنولوژی میکروبی
میکروبیولوژی صنعتی

لادن بافته چی
مربی پژوهش

دکتری : دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور تهران شرق

کارشناسی ارشد: ‌فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تهران(1380)

کارشناسی: زیست شناسی(علوم گیاهی) دانشگاه شهید بهشتی (1375)

طبقه ی دوم ، اتاق 211
تلفن: 4-22431933 داخلی 127

ریز جلبک ها (سیانوباکتری ها)

فیزیولوژی و کشت ریز جلبک ها
زیست پالایی ریز جلبک ها

هادی تابانی
استادیار پژوهش

دکتری شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی (1393)

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی (1389)
کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد (1386)

طبقه دوم، اتاق 216
تلفن: 22431933 داخلی 129

جداسازی انانتیومرهای ترکیبات کایرال

روش های میکرو استخراج سبز
سنتر نانو ذرات
تولید غشاهای سبز
طراحی آزمایش
تولید ستون های مویین پرشده کایرال

منا کاشانچی
عضو

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات (بیوتکنولوژی کشاورزی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران- (1388-1391)

کارشناسی: مهندسی کشاورزی-مهندسی تولیدات گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ایران (1385-1387)
کاردانی: مهندسی کشاورزی-تکنولوژی تولیدات گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ایران (1383-1385)

طبقه ی سوم ، اتاق 321
تلفن: 22431933 (داخلی 159)

بیوتکتولوژی (تنش‌های زیستی و غیرزیستی)

بیوتکنولوژی (متابولیت‌ها)
بیولوژی مولکولی
کشت بافت
تولید آنزیم‌های صنعتی مهم قارچی و گیاهی

میترا پارسا
عضو

کارشناسی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات – دانشگاه تهران-1382

کارشناسی ارشد: بيوتکنولوژی کشاورزی – دانشگاه بين المللی قزوين-1388

طبقه ی سوم ، اتاق 312
تلفن: 22431933 (داخلی 122)

بیوتکنولوژی ( تنشهای زنده و غیرزنده)

بیوتکنولوژی متابولیتها
کشت بافت و سلول گیاهی