بایگانی‌ها: اعضای هیات علمی

علی اکبر شهسواری
استادیار پژوهش

دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه تبریز
کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه شیراز

تلفن: 22431647

مدلسازی جریان آب زیرزمینی و انتقال آلودگي ها در محيط متخلخل

منشایابی آلودگی های نفتی منابع آب سطحی و زیرزمینی

ناعمه فائضی
عضو

کارشناسی ارشد:‌ زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه شیراز

کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه شیراز

طبقه ی 3 ، اتاق 314
تلفن: 22431933 داخلی 139

پاكسازی آلودگي هاي منابع آب زيرزميني

تعیین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی
مطالعات پیرامون خصوصیات كمي و كيفي آبهاي سطحي و زيرزميني

زهرا بوسلیک
عضو

دکتری : هیدروژئولوژی (صنعتی شاهرود، 1398)

کارشناسی ارشد:‌هیدروژئولوژی (شهید چمران اهواز، 1390)

کارشناسی: زمین شناسی (شهید چمران اهواز، 1385)

هیدروشیمی و پاکسازی آلودگی منابع آّب

هیدروژئولوژی و مدلسازی آبهای زیرزمینی
کاربرد ایزوتوپهای محیطی در مطالعات منابع آّب

انسیه اسماعیلی
عضو

کارشناسی: مدیریت دولتی

طبقه ی 3 ، اتاق 309
تلفن: 22431933 داخلی ۱۴۶

.

بنیامین رضازاده
عضو

کارشناسی ارشد زمین شناسی- رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، دانشگاه بیرجند

کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه شهید بهشتی

مدلسازی ازدیاد برداشت مخازن نفتی

پژوهش و بررسی پتانسیل شیل‌های نفتی
ژئوشیمی مخزن و مدلسازی حوضه‌های رسوبی

ناهید پارسافر
مربی پژوهش

کارشناس ارشد فیزیک ماده چگال فارغ‌التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1374

کارشناس فیزیک اتمی ـ مولکولی فارغ‌التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1370

طبقه سوم، اتاق 316
تلفن: 22431933 داخلی 112

پالایش آلاینده های ناشی از صنایع مختلف (گازهای سمی، مواد آلی و فلزات سنگین و ..) با استفاده از نانوفناوری و زیست‌فناوری

حسگرها و زیست حسگرها
تولید مکملهای غذایی با بکارگیری نانوفناوری و زیست‌فناوری از منابع مختلف
نانو بیو کاتالیستها

اردشیر پورشعبان
مربی پژوهش

دکتری : دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد:‌زمین شناسی اقتصادی
کارشناسی: زمین شناسی

طبقه ی 1 ، اتاق 218
تلفن: 22431933 داخلی ۱۱۱

ژئوشیمی معدنی

ژئوشیمی آلی
شیل های نفتی

سمیه حیدری
مربی پژوهش

کارشناسی ارشد:‌مهندسی نفت

کارشناسی: مهندسی شیمی

طبقه ی اول ، اتاق 218
تلفن: (داخلی126) 22431933

امکانسنجی سناریوهای بهبود/ ازدیاد برداشت نفت و گاز

مدلسازی دینامیکی مخازن هیدروکربوری
آنالیز رفتار سنگ/ سیال مخزن
مطالعات چاه آزمایی/ چاه پیمایی

کمال خدائی
استادیار پژوهش

دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه تبريز

طبقه ی سوم ، اتاق ریاست
تلفن: 22431944

تحقيق وتوسعه فناوريهاي پاكسازی آلودگي هاي منابع آب زيرزميني و آب همراه نفت

مدلسازی انتقال مواد انواع آلودگي ها در محيط متخلخل
استفاده از روشهاي مختلف زيست پالايي در حذف آلودگي هاي آب زيرزميني، آب سطحي و خاك
تبادل كمي و كيفي آبهاي سطحي و زيرزميني
مدل سازي چند فازي در آبخوانها

وحید غفوری
استادیار پژوهش

دانشجوی دکتری فناوری نانو- مهندسی الکترونیک، دانشگاه تهران (ورودی 1393)

کارشناسی ارشد فیزیک- گرایش اتمی و مولکولی، دانشگاه علم و صنعت ایران (1383)
کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز (1381)

طبقه سوم، اتاق 319
تلفن: 22431933 داخلی ۱۴۰

نانوساختارهای نیمه رسانا

میکروسیالات
فناوری MEMS & NEMS
افزاره های نیمه رسانا
زیست حسگرها و حسگرهای گازی
تصفیه آب و اصلاح محیط زیست با مواد نانو
نانوکاتالیست ها و اثرات بیولوژیکی آنها