بایگانی‌ها: اعضای هیات علمی

زهرا کاظمی زاده
استادیار پژوهش

کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه شهید بهشتی (1383)

کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف (1380)

طبقه سوم، اتاق 316
تلفن: 22431933 داخلی 145

پژوهش در حوزه نانوساختارها

پژوهش‌های مطالعاتی در حوزه‌های مصرف سوخت (بهینه‌سازی مصرف سوخت)، آلاینده‌ها بخش‌های مختلف انرژی، ...
شیمی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی
فیتوشیمی- گیاهان دارویی
مطالعات بنیادین علم و فناوری (آسیب‌شناسی نظام آموزش و پرورش ایران در حوزه عدالت آموزشی، کتب درسی و ...)

اقدس بنائی
استادیار پژوهش

دکترای بیوفیزیک دانشگاه تهران (1393)

کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد دانشگاه شهید بهشتی(1374)
کارشناسی فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه صنعتی شریف (1367)

طبقه سوم، اتاق 316
تلفن: 22431933 داخلی 112

پالایش آلاینده های ناشی از صنایع مختلف (گازهای سمی، مواد آلی و فلزات سنگین و ..) با استفاده از نانوفناوری و زیست‌فناوری

حسگرها و زیست حسگرها
تولید مکملهای غذایی با بکارگیری نانوفناوری و زیست‌فناوری از منابع مختلف
نانو بیو کاتالیستها

هوشنگ مهرابی
عضو

کارشناسی ارشد – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – دانشگاه تهران

کارشناسی - زمین شناسی – دانشگاه تهران

تلفن: 22431933 داخلی 158

چینه نگاری سکانسی

رسوب شناسی
زمین شناسی پزشکی
پتروفیزیک
ژئوشیمی معدنی
مطالعات صحرایی

مهران کلهری
عضو

کارشناسی ارشد- مهندسی معدن- گرایش مکانیک سنگ – دانشگاه زنجان- 1392-1390

کارشناسی- مهندسی معدن – گرایش استخراج – دانشگاه صنعتی اصفهان- 1388-1384

تلفن: 22431933 داخلی 142

مدلسازی ژئومکانیکی مخازن هیدروکربنی (یک بعدی و سه بعدی)

شبیه سازی عددی فرآیند شکاف هیدرولیکی در سنگ
تحلیل پایداری چاههای نفتی
تولید شن در مخازن نفتی

نسیم حیدریان دهکردی
مربی پژوهش

دانشجوی دکترای زمین شناسی، دنشگاه تهران، (نفر اول ورودی سال 1395)

کارشناسی ارشد، زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، سال 1388. درجه عالی
کارشناسی زمین‌شناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال 1385

تلفن: شماره تماس: 22431933 داخلی 158

انجام مطالعات میکروترمومتری میانبارهای سیال

زمین شناسی نفت
ژئوشیمی آلی
ژئوشیمی معدنی

سید محمد زمان زاده
دانشیار

دكتري رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي، دانشگاه تهران، دانشكده علوم، با درجه عالی

كارشناسي ارشد: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي ، دانشگاه تهران، دانشكده علوم
كارشناسي: زمين شناسي، دانشگاه تهران، دانشكده علوم

تلفن: 22431933 داخلی 158

مطالعات رسوب شناسي، محيط رسوبي و ويژگيهاي پتروفيزيكي

مطالعات sequence stratigraphy اكتشافي
مطالعات برخاستگاه ماسه سنگها
مطالعات دياژنز دولوميتها

ابراهیم سفیداری
استادیار

دکتری زمین شناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران
کارشناسی زمین شناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 22431933 داخلی 158

پتروفیزیک

مدل سازی استاتیک
کیفیت مخزنی در چارچوب چینه نگاری سکانسی
ژئوشیمی آلی

سپیده یاسمی خیابانی
مربی پژوهش

کارشناسی ارشد:‌ ژئوفیزیک-لرزه شناسی- دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک(1383)

کارشناسی: فیزیک-اتمی و ملکولی - دانشگاه علم و صنعت ایران(1378)

طبقه ی2، اتاق 304
تلفن: 22431933 داخلی 142

وارون سازی لرزه ای(Pre& post stack)

سرشت نمایی مخزن با روشهای لرزه ای
وارون سازی زمین آماری
تخمین سرعت موج برشی با روشهای مختلف

فرهاد اسدیان
مربی پژوهش

دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی (ورودی 1395)

کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی(1381)
کارشناسی زمین شناسی دانشگاه تبریز (1376)

طبقه سوم، اتاق 319
تلفن: 22431933 داخلی 140

شبیه سازی فرایندها در محیط متخلخل آب زیرزمینی

مدلسازی فیزیکی آب زیرزمینی
پاکسازی حرارتی محیط زیرزمینی از هیدروکربن ها به روش حرارت دهی مقاومت الکتریکی ERH

راحله هاتفی
مربی پژوهش

دانشجوی دکترای علوم و مهندسی محیط زیست- آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد

کارشناسی ارشد زمین شناسی- پترولوژی دانشگاه خوارزمی (1382)
کارشناسی زمین شناسی دانشگاه فردوسی (1377)

طبقه سوم، اتاق 314
تلفن: 22431933 داخلی 139

پایش و پالایش فلزات سنگین از پساب

پایش و پهنه بندی خطر فلزات سنگین در محیط زیست
تصفیه فاضلاب با انواع مختلف بیوراکتور
استحصال عناصر ارزشمند از پساب و شورابه
سنتز و کاربرد کاتاليست‌ها