معرفی گروه

این گروه در سال ۱۳۸۸، موافقت اصولی خود را از دفتر مرکزی جهاددانشگاهی دریافت نمود. یکی از اهداف عمده صنعت نفت در دهه‌های اخیر، بهینه‌سازی فرایند توسعه و افزایش تولید از مخازن نفت و گاز است. بنابراین لازم است روش‌هایی جهت هماهنگ نمودن و انسجام بخشیدن به اجزای مختلف عملیات توسعه میدان تدوین نمود تا بتوان با هزینه و زمان کمتر، حجم بیشتری از کار را با کیفیتی قابل قبول به انجام رساند. هدف اصلی این گروه، مطالعه و پژوهش در راستای دست‌یابی به دانش فنی لازم جهت بهینه‌سازی فرایند توسعه و افزایش تولید از مخازن نفت و گاز است. گروه پژوهشی توسعه میادین نفت و گاز در سال‌های۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب موفق به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت همکاری تحقیقاتی در زمینه “مطالعات زمین‌شناسی و مدل‌سازی جامع استاتیک مخزن” و ” توسعه نرم‌افزارهای مورد نیاز صنعت” با وزارت نفت شد.

اهداف

 • به روز رسانی مطالعات جامع مخازن هیدروکربوری در راستای سرشت نمایی و شبیه سازی مدل معتبر مخزن

زمینه فعالیت گروه

 • مطالعات ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز با استفاده از روش­های ژئوفیزیک و پتروفیزیک مخزن

 • مدلسازی یکپارچه استاتیک و دینامیک مخزن بر اساس مطالعات جامع سرشت نمایی پتروفیزیکی و ژئوفیزیکی مخزن

 • غربالگری و امکان سنجی سناریوهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن در راستای توسعه میادین نفت و گاز

اعضای هیات علمی

اردشیر پورشعبان
مربی پژوهش

دکتری : دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد:‌زمین شناسی اقتصادی
کارشناسی: زمین شناسی

طبقه ی 1 ، اتاق 218
تلفن: 22431933 داخلی ۱۱۱

ژئوشیمی معدنی

ژئوشیمی آلی
شیل های نفتی

سپیده یاسمی خیابانی
مربی پژوهش

کارشناسی ارشد:‌ ژئوفیزیک-لرزه شناسی- دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک(1383)

کارشناسی: فیزیک-اتمی و ملکولی - دانشگاه علم و صنعت ایران(1378)

طبقه ی2، اتاق 304
تلفن: 22431933 داخلی 142

وارون سازی لرزه ای(Pre& post stack)

سرشت نمایی مخزن با روشهای لرزه ای
وارون سازی زمین آماری
تخمین سرعت موج برشی با روشهای مختلف

سمیه حیدری
مربی پژوهش

کارشناسی ارشد:‌مهندسی نفت

کارشناسی: مهندسی شیمی

طبقه ی اول ، اتاق 218
تلفن: (داخلی126) 22431933

امکانسنجی سناریوهای بهبود/ ازدیاد برداشت نفت و گاز

مدلسازی دینامیکی مخازن هیدروکربوری
آنالیز رفتار سنگ/ سیال مخزن
مطالعات چاه آزمایی/ چاه پیمایی

طرح‌های خاتمه یافته

 • بررسی علل ترش شدن نفت مخزن سروک میادین سیری D و C و ارائه راهکار به منظور رفع آن. (کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران)

 • مطالعه ژئوشیمی، تهیه بانک اطلاعاتی، تعیین میزان عناصرکمیاب و ارزیابی پتانسیل اقتصادی استحصال آنها با توجه به استاندارها و برنامه های زیست محیطی در شورابه های نفتی میادین نفت و گاز فلات قاره ایران و بررسی امکان تزریق مجدد جهت ازدیاد برداشت. (کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران)
 • مطالعه مقایسه ای روش های مرسوم ازدیاد برداشت نفت و تکنیکهای ترکیبی جایگزین در یکی از مخازن شکاف دار ایران. (کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی)
 • مطالعه مفاهیم اساسی روش VLF و نحوه پردازش و تفسیر داده‌ها و کاربرد روش در پروژه‌های مهندسی ژئوفیزیک. (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۸۸)
 • مطالعه کاربرد مدل‌سازی فیزیک‌سنگ در سرشت‌نمایی مخازن کربناته (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۸۹)
 • مطالعه کاربرد فیلترهای خطی ناپایا در حذف اثر جذب. (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۸۹)
 • مطالعه کاربرد آنالیز لرزه مشمول زمان در سرشت‌نمایی مخزن (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۰)
 • مطالعه کاربرد تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۰)
 • مکان‌سنجی استفاده از برداشت‏های لرزه‏ای تکرار شده با هندسه متفاوت جهت بررسی خصوصیات دینامیک مخزن در میدان دالپری. (کارفرما؛ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/ اختتام ۱۳۹۰)
 • مطالعه جامع مدلی و ارزیابی میدانی سناریوهای ازدیاد برداشت و بهینه‌سازی تولید در میادین منطقه سیری با اولویت میادین سیوند، دنا و اسفند.( کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران. کارفرما شرکت نفت فلات قاره ایران/ اختتام ۱۳۹۱)
 • مطالعه امکان‌سنجی استفاده از مدلسازی فیزیک‌سنگ در سرشت نمایی لرزه ای مخزن سروک. (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۳)
 • تعیین و مقایسه حداقل فشار امتزاجی و اثر ترکیب گاز تزریقی بر ازدیاد برداشت نفت با روشهای تحلیلی و آزمایشگاهی نوین (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۴)
 • بررسی رفتار فازی و تعیین خصوصیات (PVT) سیال نفتی یکی از مخازن کربناته ایران. (کافرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی/ اختتام ۱۳۹۵)
 • شبیه سازی و مقایسه راندمان روش­های ازدیاد برداشت نفت از مخازن بر پایه فرآیندهای تزریق امتزاجی و غیرامتزاجی گاز. (کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی/ اختتام: ۱۳۹۵)
 • استفاده از تکنیکهای وارون سازی لرزه ای پیش از بر انبارش و انجام تحلیل های LMRو AVO در مشخصه سازی یکی از میادین نفتی ایران (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام: ۱۳۹۸)