معرفی گروه

زمینه و محورهای فعالیت:
زمینه فعالیت گروه پژوهشی میکروبیولوژی نفـت، کـاربرد میکروارگانیسمها در حوزه نفت در سـه محـور اسـتفاده از میکروارگانیسمها در کاهش و یا رفع آلـودگیهـای نفتـی، استفاده از میکروارگانیسـمهـا در زیسـت فنـاوری نفـت و بررسی اکوفیزیولوژیکی مناطق نفتی میباشد.

خدمات مشاوره ای و تخصصی:
رفع و کاهش آلودگی های نفتی
تشخیص مولکولی میکروارگانیسم ها

اعضای هیات علمی

ندا سلطانی
استاد

دکتری : زیست شناسی گیاهی، دانشگاه خوارزمی، ایران (1384)

کارشناسی ارشد:‌فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه خوارزمی، ایران (1372)
کارشناسی: علوم گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران (1369)

طبقه ی دوم ، اتاق 209
تلفن: 22431933 داخلی 133

فیزیولوژی ریزجلبک ها

کشت و تکثیر ریزجلبک ها
بیوتکنولوژی ریزجلبک ها
جلبک های کاربردی

مهدی بلفیون
مربی پژوهش

کارشناسی ارشد:‌میکروبیولوژی سلولی مولکولی (1388)

کارشناسی میکروبیولوژی سلولی مولکولی (1384)

طبقه ی پنجم، اتاق 503
تلفن: 22431933 داخلی 162

پاکسازی میکروبی آلودگی های نفتی

بیوتکنولوژی میکروبی
میکروبیولوژی صنعتی

محدثه خواجه زاده
کارشناس

کارشناسی ارشد:‌زیست سلولی مولکولی،دانشگاه شهید مدنی- تبریز، ایران (1392)

کارشناسی: زیست سلولی مولکولی- دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران (1389)

طبقه ی دوم ، اتاق 211
تلفن: 22431933 داخلی 128

بیوتکنولوژی میکروبی،

کشت،تکثیر و شناسایی باکتری ها،
جداسازی سویه های باکتریایی توانمند در زمینه ی زیست پالایی، بیولوژی مولکولی

لادن بافته چی
مربی پژوهش

دکتری : دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور تهران شرق

کارشناسی ارشد: ‌فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تهران(1380)

کارشناسی: زیست شناسی(علوم گیاهی) دانشگاه شهید بهشتی (1375)

طبقه ی دوم ، اتاق 211
تلفن: 4-22431933 داخلی 127

ریز جلبک ها (سیانوباکتری ها)

فیزیولوژی و کشت ریز جلبک ها
زیست پالایی ریز جلبک ها

طرح‌های در حال اجرا

  • مشاوره، انتقال دانش، لجن زدایی، لایروبی و بازیافت پساب و پسماند نفتی در جزیره لاوان

  • بررسی سیانوباکتر ها در سیستم تامین، تصفیه و توزیع آب شرب اردبیل و ارائه راهکار اصلاحی
  • تولید بیوفیلتر برای بهبود کیفیت پساب
  • جداسازی و شناسایی ریزجلبک های دریای خزر (مازندران شرقی)

طرح‌های خاتمه یافته

  • کاهش فلز سنگین نیکل آلاینده همراه با نفت با استفاده از ریز جلبک Calothrix sp. جدا شده از مناطق آلوده نفتی پکیج پرتابل بازیافت و زیست پالایی پسماندهای جامد مواد آلوده نفتی بررسی عملکرد استفاده از بیوسورفکتانت تولید شده با سویه های بومی در ازدیاد برداشت نفت خام توسط آزمون مغزه سنگ مخزن بررسی روشهای زیست محیطی، بهبـود کیفیـت و تصفیه ترکیبات نفتی با استفاده از ریزجلبکها اثـر امـواج مـایکرویو بـر پاسـخهـای فیزیولوژیـک Anabaena sp. سیانوباکتری بررســی ملکــولی و فیزیولــوژیکی چنــد گونــه سیانوباکتری مقاوم و حساس به نفت پاسـخهـای فیزیولوژیـک سـیانوباکتری لپتولینگبیـا تحت تیمار نفتالن بررسـی توانمنـدی سـیانوباکتری آنابنـا در تجزیـه نفت خام تصفیه بیولوژیکی پسماندهای جامد و مایع آلوده به مــواد هیــدروکربنی نفــت خــام در مقیــاس پــایلوت آزمایشگاهی و برآورد کینتیک واکنشها بـا مـدلهـای مختلف، (کارفرما؛ شرکت مهرگان) تصفیه پسماندهای جامد کارخانه گل روغنی یا سایر محلهای پیشنهادی توسط کارفرما بـا اسـتفاده از روش میکروبی، (کارفرما؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) بررسـی کـاربرد ریزجلب ـکهـای توانمنـد در رف ـع آلودگیهای نفتی، فاز اول: بررسی میکروفلور ریزجلبکـی منطقـه منتخـب آلـوده بـه نفـت و جداسـازی و حفـظ نمونههای غالب و مقـاوم، (کارفرمـا؛ معاونـت پـژوهش و فناوری شرکت ملی نفت) مطالعه و بررسی بیوسورفکتانتهای جلبکی طراحی و تولیـد نمونـه پـودری محصـول میکروبـی جهت رفع آلودگیهای نفتی فـاز مـایع و جامـد (مطالعـه موردی مناطق عملیاتی شرکت پایانه هـای نفتـی ایـران،کارفرما؛ شرکت پایانههای نفتی) تأســـیس بانـــک اطلاعـــاتی و کلکســـیون ریزجلبکهای استان تهران تصفیه پسماندهای مایع کارخانه گل روغنـی بـا استفاده از روش بیولـوژیکی، (کارفرمـا؛ شـرکت ملـی مناطق نفتخیز جنوب) نقش کنسرسیوم سیانوباکتری- باکتری در تجزیـه زیستی هیدروکربنهای نفتی بررســی تغییــرات بیومتریــک، مورفولوژیــک و ساختاری گونههایی از ریزجلبـکهـا تحـت تیمارهـای مختلف نفت خام اسـتفاده از بـاکتریهـای جداسـازی شـده بـومی جزیره خارگ در تولید بیوسورفکتانت بررسـی پاسـخهـای فیزیولوژیـک و مورفولوژیـک سیانوباکتری ambigua Fischerella تحت تنش شوری بررسی امـواج مـایکرویو بـر رشـد و رنگیـزههـای Schizothrix بررسی تاثیر شوری بر میزان تجزیه نفـت، رشـد و آنتنهای گیرنده نوری ریز جلبک doliolum Anabaena – استفاده از قابلیت ریزجلبکها در تولید مکمل غذایی بررسی اثرات آنتی اکسیدانی در ریزجلبکهای کلرلا و سندسموس بررسی اثر فاکتورهای محیطی بر سیانوباکتریهای کاندید تولید بیودیزل پاکسازی گودال پسماند نفتی در منطقه مارون خوزستان، (کارفرما؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) بررسی اثر نور و هوادهی بر رشد و توان تجزیه زیستی آلایندههای نفتی توسط ریزجلبک .sp Schizothrix و تحلیل مدل ریاضی آن بررسی مقایسه ای و نشان ویژه سازی فیزیولوژیکی پلیساکاریدهای خارج سلولی سیانوباکتریها بررسی کینتیک تجزیه میکروبی آلودگی های نفتی خاک بررسی میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری در آب شرب مصرفی مناطق و پایگاههای نداجا به روش PCR و مقایسه آن با آبهای معدنی، آب دستگاههای آب شیرینکن و تصفیه، یونیتهای دندانپزشکی و مخازن آب یگان های ساحلی و شناوری بررسی میزان شیوع لژیونلا در آب شرب مصرفی مناطق و پایگاههای نداجا به روش PCR و مقایسه آن با آب های معدنی، آب دستگاههای آب شیرینکن و تصفیه، یونیتهای دندانپزشکی و مخازن آب یگان های ساحلی و شناوری بررسی میزان شیوع نوروویروس در آب شرب مصرفی مناطق و پایگاههای نداجا به روش PCR و مقایسه آن با آبهای معدنی، آب دستگاههای آب شیرینکن و تصفیه، یونیتهای دندانپزشکی و مخازن آب یگان های ساحلی و شناوری