معرفی گروه

.

زمینه فعالیت گروه

 • کـاربرد میکروارگانیسمها در حوزه نفت در سـه محـور اسـتفاده از میکروارگانیسمها در کاهش و یا رفع آلـودگیهـای نفتـی، استفاده از میکروارگانیسـمهـا در زیسـت فنـاوری نفـت و بررسی اکوفیزیولوژیکی مناطق نفتی میباشد.

 • خدمات مشاوره ای و تخصصی:

 • رفع و کاهش آلودگی های نفتی
 • تشخیص مولکولی میکروارگانیسم ها

اعضای هیات علمی

ندا سلطانی
استاد

دکتری : زیست شناسی گیاهی، دانشگاه خوارزمی، ایران (1384)

کارشناسی ارشد:‌فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه خوارزمی، ایران (1372)
کارشناسی: علوم گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران (1369)

طبقه ی دوم ، اتاق 209
تلفن: 22431933 داخلی 133

فیزیولوژی ریزجلبک ها

کشت و تکثیر ریزجلبک ها
بیوتکنولوژی ریزجلبک ها
جلبک های کاربردی

مهدی بلفیون
مربی پژوهش

کارشناسی ارشد:‌میکروبیولوژی سلولی مولکولی (1388)

کارشناسی میکروبیولوژی سلولی مولکولی (1384)

طبقه ی پنجم، اتاق 503
تلفن: 22431933 داخلی 162

پاکسازی میکروبی آلودگی های نفتی

بیوتکنولوژی میکروبی
میکروبیولوژی صنعتی

محدثه خواجه زاده
کارشناس

کارشناسی ارشد:‌زیست سلولی مولکولی،دانشگاه شهید مدنی- تبریز، ایران (1392)

کارشناسی: زیست سلولی مولکولی- دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران (1389)

طبقه ی دوم ، اتاق 211
تلفن: 22431933 داخلی 128

بیوتکنولوژی میکروبی،

کشت،تکثیر و شناسایی باکتری ها،
جداسازی سویه های باکتریایی توانمند در زمینه ی زیست پالایی، بیولوژی مولکولی

لادن بافته چی
مربی پژوهش

دکتری : دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور تهران شرق

کارشناسی ارشد: ‌فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تهران(1380)

کارشناسی: زیست شناسی(علوم گیاهی) دانشگاه شهید بهشتی (1375)

طبقه ی دوم ، اتاق 211
تلفن: 4-22431933 داخلی 127

ریز جلبک ها (سیانوباکتری ها)

فیزیولوژی و کشت ریز جلبک ها
زیست پالایی ریز جلبک ها

طرح‌های در حال اجرا

 • طراحی و تولید نمونه پودری محصول میکروبی جهت رفع آلودگیهای نفتی فاز مایع و جامد

 • مشاوره، انتقال دانش، لجن زدایی، لایروبی و بازیافت پساب و پسماند نفتی در جزیره لاوان
 • تصفیه پسماندهای مایع و جامد کارخانه گل روغنی و یا سایر محل­های پیشنهادی توسط کارفرما به روش بیولوژیکی پاکسازی خاک و لجن­های آلوده به نفت گودال پسماند در مجاورت چاه شماره 24 مارون
 • طراحی و ساخت پکیج پرتابل بازیافت و زیست‌پالایی پسماندهای جامد آلوده به مواد نفتی
 • بررسی سیانوباکتر ها در سیستم تامین، تصفیه و توزیع آب شرب اردبیل و ارائه راهکار اصلاحی
 • تولید بیوفیلتر برای بهبود کیفیت پساب
 • جداسازی و شناسایی ریزجلبک های دریای خزر (مازندران شرقی
 • کاهش فلز سنگین نیکل آلاینده همراه با نفت با استفاده از ریز جلبک Calothrix sp. جدا شده از مناطق آلوده نفتی
 • پکیج پرتابل بازیافت و زیست پالایی پسماندهای جامد مواد آلوده نفتی
 • بررسی عملکرد استفاده از بیوسورفکتانت تولید شده با سویه های بومی در ازدیاد برداشت نفت خام توسط آزمون مغزه سنگ مخزن
 • بررسی روشهای زیست محیطی، بهبـود کیفیـت و تصفیه ترکیبات نفتی با استفاده از ریزجلبکها
 • اثـر امـواج مـایکرویو بـر پاسـخهـای فیزیولوژیـک Anabaena sp. سیانوباکتری
 • بررســی ملکــولی و فیزیولــوژیکی چنــد گونــه سیانوباکتری مقاوم و حساس به نفت
 • پاسـخهـای فیزیولوژیـک سـیانوباکتری لپتولینگبیـا تحت تیمار نفتالن
 • بررسـی توانمنـدی سـیانوباکتری آنابنـا در تجزیـه نفت خام
 • تصفیه بیولوژیکی پسماندهای جامد و مایع آلوده به مــواد هیــدروکربنی نفــت خــام در مقیــاس پــایلوت آزمایشگاهی و برآورد کینتیک واکنشها بـا مـدلهـای مختلف، (کارفرما؛ شرکت مهرگان)
 • تصفیه پسماندهای جامد کارخانه گل روغنی یا سایر محلهای پیشنهادی توسط کارفرما بـا اسـتفاده از روش میکروبی، (کارفرما؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)
 • بررسـی کـاربرد ریزجلب ـکهـای توانمنـد در رف ـع آلودگیهای نفتی، فاز اول: بررسی میکروفلور ریزجلبکـی منطقـه منتخـب آلـوده بـه نفـت و جداسـازی و حفـظ نمونههای غالب و مقـاوم، (کارفرمـا؛ معاونـت پـژوهش و فناوری شرکت ملی نفت)
 • مطالعه و بررسی بیوسورفکتانتهای جلبکی
 • طراحی و تولیـد نمونـه پـودری محصـول میکروبـی جهت رفع آلودگیهای نفتی فـاز مـایع و جامـد (مطالعـه موردی مناطق عملیاتی شرکت پایانه هـای نفتـی ایـران،کارفرما؛ شرکت پایانههای نفتی)
 • تأســـیس بانـــک اطلاعـــاتی و کلکســـیون ریزجلبکهای استان تهران
 • تصفیه پسماندهای مایع کارخانه گل روغنـی بـا استفاده از روش بیولـوژیکی، (کارفرمـا؛ شـرکت ملـی مناطق نفتخیز جنوب)
 • نقش کنسرسیوم سیانوباکتری- باکتری در تجزیـه زیستی هیدروکربنهای نفتی
 • بررســی تغییــرات بیومتریــک، مورفولوژیــک و ساختاری گونههایی از ریزجلبـکهـا تحـت تیمارهـای مختلف نفت خام
 • اسـتفاده از بـاکتریهـای جداسـازی شـده بـومی جزیره خارگ در تولید بیوسورفکتانت
 • بررسـی پاسـخهـای فیزیولوژیـک و مورفولوژیـک سیانوباکتری ambigua Fischerella تحت تنش شوری
 • بررسی امـواج مـایکرویو بـر رشـد و رنگیـزههـای Schizothrix
 • بررسی تاثیر شوری بر میزان تجزیه نفـت، رشـد و آنتنهای گیرنده نوری ریز جلبک doliolum Anabaena –
 • استفاده از قابلیت ریزجلبکها در تولید مکمل غذایی
 • بررسی اثرات آنتی اکسیدانی در ریزجلبکهای کلرلا و سندسموس
 • بررسی اثر فاکتورهای محیطی بر سیانوباکتریهای کاندید تولید بیودیزل
 • پاکسازی گودال پسماند نفتی در منطقه مارون خوزستان، (کارفرما؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)
 • بررسی اثر نور و هوادهی بر رشد و توان تجزیه زیستی آلایندههای نفتی توسط ریزجلبک .sp Schizothrix و تحلیل مدل ریاضی آن
 • بررسی مقایسه ای و نشان ویژه سازی فیزیولوژیکی پلیساکاریدهای خارج سلولی سیانوباکتریها
 • بررسی کینتیک تجزیه میکروبی آلودگی های نفتی خاک
 • بررسی میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری در آب شرب مصرفی مناطق و پایگاههای نداجا به روش PCR و مقایسه آن با آبهای معدنی، آب دستگاههای آب شیرینکن و تصفیه، یونیتهای دندانپزشکی و مخازن آب یگان های ساحلی و شناوری
 • بررسی میزان شیوع لژیونلا در آب شرب مصرفی مناطق و پایگاههای نداجا به روش PCR و مقایسه آن با آب های معدنی، آب دستگاههای آب شیرینکن و تصفیه، یونیتهای دندانپزشکی و مخازن آب یگان های ساحلی و شناوری
 • بررسی میزان شیوع نوروویروس در آب شرب مصرفی مناطق و پایگاههای نداجا به روش PCR و مقایسه آن با آبهای معدنی، آب دستگاههای آب شیرینکن و تصفیه، یونیتهای دندانپزشکی و مخازن آب یگان های ساحلی و شناوری