معرفی گروه

این گروه در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را با عنوان “گروه پژوهشی جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی” در جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال ۱۳۷۸ با توجه به فعالیت‌های گروه و داشتن افراد متخصص در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی، عنوان آن به” اکولوژی و سیستماتیک گیاهی” و در نهایت به “فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی” تغییر یافت. در حال حاضر این گروه با داشتن افراد متخصص و امکانات آزمایشگاهی موفق به کسب دانش فنی لازم برای ورود به عرصه تجاری سازی تحقیقات کاربردی گیاهان در زمینه مسائل چالشی کشور شده است.

اهداف

 • پیشتازی گروه در خصوص بیان ژن‌های موثر در افزایش کمی و کیفی گیاهان کاربردی و استراتژیک

 • استفاده از گیاهان بومی مقاوم به تنش‌های غیرزیستی در جهت افزایش مقاومت گیاهان کاربردی و استراتژیک به خشکی و شوری

زمینه فعالیت گروه

 • روه پژوهشی فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی، فعالیت خود را در زمینه زیست فناوری گیاهی و با محورهای تنوع زیستی، کشت بافت و دست‌ورزی ژنتیکی و متابولیت‌های ثانویه انجام می‌دهد.

 • محور تنوع زیستی

 • ایجاد بانک ذخیره نمونه گیاهان عالی

 • پویایی شناسی جمعیت و ترکیب جمعیت گونه‌های گیاهی تهدید شده و در معرض انقراض کشور (بررسی تنوع زیستی)
 • بررسی فلور گیاهی مناطق مختلف
 • خرده‌نگاری گیاهان
 • انجام مطالعات اکولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی گیاهان عالی
 • محور کشت بافت و دست‌ورزی ژنتیکی

 • تهیه پروتکل‌های ریزازدیادی برای تکثیر گیاهان استراتژیک و زینتی

 • انتقال ژن‌های موثر در بهبود کمی و کیفی گیاهان عالی با استفاده از روش‌های مختلف مهندسی ژنتیک
 • جداسازی ژن‌های با ارزش، کلون‌سازی آنها و طراحی و ساخت سازه‌های مناسب برای انتقال ژن
 • زیست شناسی سامانه‌ها در شناسایی مکانیسم­های مقاومت به تنش­های غیر زیستی
 • تولید ارقام متحمل به تنش­هایزیان آور غیرزیستی از طریق دست‌ورزی ژنتیکی
 • محور متابولیت‌های ثانویه

 • مطالعه مسیرهای متابولیکی در گیاهان دارویی با هدف تولید مواد مؤثره دارای ارزش اقتصادی

 • استخراج، بررسی و ارتقاء کمی و کیفی متابولیت‌های گیاهی
 • افزایش متابولیت‌های موثر گیاهی از طریق روش‌های نوین
 • خدمات مشاوره ای و تخصصی:

 • مشاوره پایان نامه‌های دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد

 • ارائه مشاوره به مراکز خدمات تخصصی و تولیدی گیاهان دارویی، زینتی، صنعتی و …
 • برگزاری نمایشگاه‌های پژوهشی کشور
 • برگزاری سمینارهای تخصصی
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای و کمک آموزشی جهت آزمایشگاه‌های علوم گیاهی و ژنتیک

اعضای هیات علمی

میترا پارسا
عضو

کارشناسی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات – دانشگاه تهران-1382

کارشناسی ارشد: بيوتکنولوژی کشاورزی – دانشگاه بين المللی قزوين-1388

طبقه ی سوم ، اتاق 312
تلفن: 22431933 (داخلی 122)

بیوتکنولوژی ( تنشهای زنده و غیرزنده)

بیوتکنولوژی متابولیتها
کشت بافت و سلول گیاهی

منا کاشانچی
عضو

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات (بیوتکنولوژی کشاورزی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران- (1388-1391)

کارشناسی: مهندسی کشاورزی-مهندسی تولیدات گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ایران (1385-1387)
کاردانی: مهندسی کشاورزی-تکنولوژی تولیدات گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ایران (1383-1385)

طبقه ی سوم ، اتاق 321
تلفن: 22431933 (داخلی 159)

بیوتکتولوژی (تنش‌های زیستی و غیرزیستی)

بیوتکنولوژی (متابولیت‌ها)
بیولوژی مولکولی
کشت بافت
تولید آنزیم‌های صنعتی مهم قارچی و گیاهی

طرح‌های در حال اجرا

 • کشت گیاه چای (Camellia sinensis ) از طریق کشت بافت

 • افزایش مقاومت به خشکی در ارقام حساس و مقاوم گیاه خلر (Lathyrus sativus) از طریق دست‌ورزی ژنتیکی
 • شناسایی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی‌موثر بر خواب جوانه در گیاه چای(Camellia sinensis) و ارائه راهکارهای مناسب در راستای افزایش کمی محصول
 • بررسی و آنالیز الگوی بیان ژن و معرفی ژن­های کاندید در گیاه چای (Camellia sinensis) تحت تنش خشکی
 • بررسی تحمل به تنش خشکی از طریق تکنیک کشت بافت و معرفی رقم برتر گیاه چای
 • تولید کیت نانومغذی مناسب برای افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه چای با استفاده از نانو ذرات

طرح‌های خاتمه یافته

 • بررسی متابولیت‌های ثانویه جنسی Chrozophora از تیره Euphorbiaceae مورد استفاده در صنایع دارویی و صنعت رنگرزی

 • مطالعه مواد کاربردی تولید شده در گیاهان با استفاده از روش‌های دست‌ورزی ژنتیکی
 • اثر برخی الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آلکالوئیدهای هیوسین و هیوسیامین حاصل از ریشه‌های موئینه (hairy root) و ریشه‌های معمولی گیاه بنگ‌دانه
 • همسانه سازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در باکتری coli
 • بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فلاونوئیدی در گیاه کامل و ریشه های موئین Scutellaria pinnatifida
 • شناسایی چند گونه گیاه کاپاریس با استفاده از مارکر مولکولی RAPID
 • بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تام گیاه Scutellaria tournefortii در مقایسه با فلاوونوئیدهای استاندارد گیاهی
 • بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه ژنی تحمل به خشکی درگیاه نخود زراعی(Cicer arietinum L)
 • شناسایی ژن‌های مقاوم به تنش‌های غیر زیستی گیاه بومی Lathyrus در محیط‌های پر تنش به روش فیزیولوژیکی و مولکولی
 • دست‌یابی به ریشه موئین گیاه وشق از طریق ترانسفورماسیون آن، بررسی اثرات بیولوژیک و تأثیر برخی از شرایط اکولوژیکی بر متابولیت‌های ثانویه (اسانس‌ها)
 • تکثیر آلوئه‌ورا از طریق کشت بافت
 • راه اندازی اتاق رشد و کشت بافت گیاهی
 • مطالعه و بررسی شرایط کشت بافت گیاه شاهبیزک
 • ١۴- مطالعه و بررسی شرایط کشت بافت گیاه گندواش
 • اثر تنظیم کننده‌های رشد برروی باززایی گندم دوروم در محیط درون شیشه
 • تکثیر انبوه Aloe vera از طریق کشت بافت
 • تکثیر ارقام توت‌فرنگی از طریق کشت بافت
 • کشت بافت گیاه کاپاریس Capparis Spinosa
 • جوانه‌زنی چهار جمعیت گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش خشکی.
 • جوانه‌زنی گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش‌های شوری و قلیایی
 • جنین‌زائی سوماتیک در گیاه چای (Camellia sinensis)
 • بررسی گیاهان دارویی ایران در مناطق مختلف و تعیین گونه‌های دارای اولویت‌های دارویی- اقتصادی
 • بررسی اکولوژیک و تعیین میزان ماده مؤثره ضدانگلی آرتمیزینین در گیاه درمنه خزری (Artemisia annua)
 • بررسی اسانس‌های ضد میکروبی جدا شده از برخی گیاهان بومی استان تهران
 • بررسی اکولوژیک و تعیین درصد مواد مؤثره گیاهان واجد اولویت‌های دارویی اقتصادی (گیاه شاهبیزک) Atropa belladonna L.
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های منتخب از تیره فرفیون (Euphorbiaceae) به منظور پیشنهاد گونه‌هایی با قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی پشم و خامه مورد استفاده در صنایع فرش (فاز مطالعاتی)
 • جمع آوری بذرهای گیاهان دارویی استان تهران به‌منظور ایجاد بانک بذر گیاهی
 • اصلاح، بهبود و توسعه فناوری‌های لازم به منظور تولید گیاهان زینتی، (کارفرما؛ وزارت صنایع)
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی رابطه اکولوژیک جوامع گیاهان شاخص و میکوریز خارتوران
 • مطالعه، پژوهش طرح سهمیه بندی و تدوین معیار مصرف سوخت در واحدهای گلخانه‌ای کشور- بخش کشاورزی، (مشترک)، (کارفرما؛ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت)
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های جنس Chrozophora از تیره فرفیون با قابلیت کاربرد صنعت رنگرزی پشم و خامه