آخرین خبرها

مهدی بلفیون

مهدی بلفیون
میکروبیولوژی نفت
مربی پژوهش

کارشناسی ارشد:‌میکروبیولوژی سلولی مولکولی (1388)

کارشناسی میکروبیولوژی سلولی مولکولی (1384)

طبقه ی پنجم، اتاق 503
تلفن: 22431933 داخلی 162

پاکسازی میکروبی آلودگی های نفتی

بیوتکنولوژی میکروبی
میکروبیولوژی صنعتی