آخرین خبرها

علی اکبر شهسواری

علی اکبر شهسواری
زمین شناسی محیطی
استادیار پژوهش

دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه تبریز
کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه شیراز

تلفن: 22431647

مدلسازی جریان آب زیرزمینی و انتقال آلودگي ها در محيط متخلخل

منشایابی آلودگی های نفتی منابع آب سطحی و زیرزمینی