آخرین خبرها

زهرا بوسلیک

زهرا بوسلیک
زمین شناسی محیطی
عضو

دکتری : هیدروژئولوژی (صنعتی شاهرود، 1398)

کارشناسی ارشد:‌هیدروژئولوژی (شهید چمران اهواز، 1390)

کارشناسی: زمین شناسی (شهید چمران اهواز، 1385)

هیدروشیمی و پاکسازی آلودگی منابع آّب

هیدروژئولوژی و مدلسازی آبهای زیرزمینی
کاربرد ایزوتوپهای محیطی در مطالعات منابع آّب