آخرین خبرها

بنیامین رضازاده

بنیامین رضازاده
زمین شناسی محیطی
عضو

کارشناسی ارشد زمین شناسی- رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، دانشگاه بیرجند

کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه شهید بهشتی

مدلسازی ازدیاد برداشت مخازن نفتی

پژوهش و بررسی پتانسیل شیل‌های نفتی
ژئوشیمی مخزن و مدلسازی حوضه‌های رسوبی