آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

مجموعه وسایل اندازه گیری

مجموعه وسایل اندازه گیری

این مجموعه جهت آشنایی دانشجویان با چگونگی کار با ابزار دقیق و محاسبه خطا طراحی شده است .

شامل دستورکار، کولیس ، ریزسنج ، کولیس آموزشی ، گوی سنج و …..