آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

تعادل و گرانیگاه

تعادل و گرانیگاه

  • با این مجموعه امکان بررسی شرایط تعادل و محاسبه گرانیگاه اشکال مختلف وجود دارد.

شامل: دستورکار، پایه ، نگهدارنده ها ، اشکال مختلف و…