آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

تعادل نیروها – میزچه افق

تعادل نیروها – میزچه افق

  • در این آزمایش برآیند نیروهای مختلف در حالت افقی مورد بررسی قرار می گیرد.

شامل : دستورکار، پایه ومیزچه ، گیره ، وزنه های مختلف و ….