آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

بررسی امواج ساکن در تارهای مرتعش

بررسی امواج ساکن در تارهای مرتعش

  • در این آزمایش با ایجاد فرکانسهای مختلف توسط نوسانگر هماهنگهای

مختلف در تار مرتعش ایجاد می شود.

شامل : دستور کار ، نوسانگر ،نیروسنج ، تار مرتعش …