آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

اندازه گیری و مشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار

اندازه گیری و مشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار

  • این مجموعه شامل دو بخش مجزا می باشد.

بخش اول با استفاده از لوله های صوتی و بخش دیگر با استفاده ازمجموعه تار مرتعش به بررسی قوانین مربوط به امواج ساکن می پردازد.
شامل : دستور کار ، لوله های صوتی ، تارمرتعش و …..