آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات

اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات

  • مجموعه طراحی شده با استفاده از حلقه هایی با قطرهای مختلف به

اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات مختلف می پردازد.
شامل : دستور کار ،پایه ، حلقه های مختلف ، نیروسنج و …