آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

اندازه گیری سرعت صوت در محیط های مختلف (هوا)

اندازه گیری سرعت صوت در محیط های مختلف (هوا)

  • این مجموعه جهت اندازه گیری سرعت صوت با ایجاد حالتهای تشدید

طراحی شده است.

شامل : دستور کار ، نوسانگر ،لوله های صوتی و …