آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

آزمایش بررسی قانون هوک

آزمایش بررسی قانون هوک

  • این مجموعه جهت محاسبه ثابت فنر وبررسی قانون هوک و همچنین بررسی حالتهای سری و موازی فنرها طراحی شده است .

شامل : دستورکار، پایه ، نگهدارنده های مختلف ، فنرها و …