اعضای هیات علمی

ردیف     نام نام خانوادگی رسته استخدام- مرتبه     تحصیلات رشته تحصیلی-گرایش         رزومه
۱ سعید میرزایی هیات علمی- استاد دکترای تخصصی ژئوفیزیک- الکترومغناطیس    .رزومه-۱۳۹۸
۲ جلیل بدراقی هیات علمی- استادیار دکترا ی تخصصی بیوفیزیک رزومه
۳ ندا سلطانی هیات علمی- استاد دکترا ی تخصصی زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی  رزومه
۴ اقدس بنایی هیات علمی- استادیار دکترا ی تخصصی بیوفیزیک رزومه
۵ سید محمد زمانزاده خسرقی هیات علمی- ادانشیار دکترا ی تخصصی زمین شناسی-رسوب شناسی  رزومه ۱۳۹۶
۶ هادی تابانی هیات علمی- استادیار دکترای تخصصی شیمی- تجزیه  رزومه
۷ کمال خدائی هیات علمی- استادیار  دکترای تخصصی زمین شناسی- هیدژولوژی رزومه
۸ امینه زینالی قایش قورشاق هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری بیوفیزیک  رزومه
۹ وحید غفوری هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری مهندسی الکترونیک-فناوری نانو  رزومه
۱۰ علی ابوالحسنی سورکی هیات علمی- استادیار دکترا ی تخصصی زیست شناسی- میکروبیولوژی  رزومه
۱۱ نسیم حیدریان هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی- اقتصادی  رزومه – ۱۳۹۶
۱۲ فرهاد اسدیان هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی- هیدژولوژی  رزومه
۱۳ راحله هاتفی هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی-زیست محیطی  رزومه
۱۴ اردشیر پورشعبان هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی- اقتصادی  رزومه
۱۵ سیده مهری جوادی هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی گیاهی رزومه
۱۶ محمد حسن توکل کارشناس پژوهشی دانشجوی دکتری جغرافیا-ژئومورفولوژی
۱۷ ابراهیم سفیداری کارشناس پژوهشی دکترا ی تخصصی زمین شناسی- نفت
۱۸ علی اکبر شهسواری هیات علمی- استادیار دانشجوی دکتری زمین شناسی- هیدژولوژی  رزومه
۱۹ زهرا کاظمی زاده هیات علمی- استادیار فوق لیسانس شیمی – آلی
۲۰ میترا پارسا هیات علمی- مربی فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی گیاهی  رزومه
۲۱ مهدی بلفیون هیات علمی- مربی فوق لیسانس زیست شناسی-میکروبیولوژی  رزومه
۲۲ لادن بافته چی هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی  رزومه
۲۳ ناهید پارسافر هیات علمی- مربی فوق لیسانس فیزیک-حالت جامد  رزومه
۲۴ کامران ملابخشی کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی انرژی- سیستمهای انرژی
۲۵ سمیه حیدری کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی نفت-پژوهش مهندسی نفت  رزومه
۲۶ منا کاشانچی کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی گیاهی
۲۷ هوشنگ مهرابی کارشناس پژوهشی فوق لیسانس زمین شناسی-رسوب شناسی
۲۸ مهران کلهری کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی معدن- ژئومکانیک
۲۹ محدثه خواجه زاده کارشناس پژوهشی فوق لیسانس زیست شناسی- سلولی و مولکولی
۳۰ نسرین سقازاده مدیر مرکز تجهیزات آزمایشگاهی فوق لیسانس مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری
۳۱ بتول جان جانه کارشناس پژوهشی فوق لیسانس زمین شناسی- هیدژولوژی
۳۲ بهناز باقری کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-شیلات
۳۳ فاطمه نظری هیات علمی- مربی پژوهشیار فوق لیسانس شیمی – محض
۳۴ سپیده یاسمی خیابانی هیات علمی-مربی فوق لیسانس ژئوفیزیک- لرزه رزومه

 

Scroll Up