فهرست اصلی
سایت های مرتبط
آمار سایت
بازدید امروز: 78
بازدید دیروز: 338
بازدید کل: 625541
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 0
کاربران حاضر: 0


کتاب

- مفاهیم ژنتیک، تألیف دکتر سید احمد سادات نوری، میترا پارسا، چاپ سوم، مرکز نشر جهاددانشگاهی واحد تهران، 1388.


مقالات

 

1.     Saboora A., Ahmadi E., Zeinali A nad Parsa M., In vitro callus, root and shoot induction in scutellaria pinnatifida as iranian medicin plant, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2012.

 

2.     Yousefzadi M, Heidari M, Akbarpour M, Mirjalili M.H, Zeinali A, Parsa M. In vitro cytotoxic activity of the essential  oil of dorema ammoniacum D.Don. middle-east, Journal of scientific research, 7(4): 511- 514, 2011.

 

3.     Yousefzadi M, Mirjalili M.H, Alnajar N, Zeinali A, Parsa M. Composition and in vitro antimicrobial activity of the essential oil of dorema ammoniacum D. Don.fruit from Iran; Journal of the serbian chemical society, 76(6): 857- 863, 2011.

 

4.     Parsa M, Garoosi G.H, Haddad R. Cloning of tropinone reductase-II (TR-II) gene in Agrobacterium tumefacience; Clinical biochemistry, 99, Issue 13, 2011.

 

5.    Yousefzadi M, Nejad Ebrahimi S,   Sonboli A, Miraghasi F, Ghiasi Sh, Arman M, Mosaffa N. Cytotoxicity, Antimicrobial activity  and composition of essential oil from tanacetum balsamita L.subsp. Balsamita. natural produc communications; 4:1-4, 2009.

 

6.    Eftekhar F, Raei F, Yousefzadi M, Nejad Ebrahimi S, Hadian J. Antibacterial activity and essential oil composition of satureja spicigera from Iran. Z. Naturforsch; 64c: 20-24, 2009.

 

7.    Eftekhar F, Nariman F, Yousefzadi M, Hadian J, Nejad Ebrahimi S. Anti-helicobacter pylori activity and   essential oil composition of thymus caramanicus from Iran, Natural product communications; 4: 1139-1142, 2009.

 

8.    Salehi P, Sonboli A, Dayeni M, Eftekhar F, Yousefzadi M. Chemical composition of essential oils of saliva limbata from two different regions in Iran and their biological activities, Chemistry of natural compounds,1: 102-105, 2008.

 

9.    Yousefzadi M, Antimicrobial activity of some species of Salvia species and essential oils, Z. naturforch, 6230:514-518, 2007.

 

10. Baftehchi L, Samavat S, Parsa M, Soltani N. Study the function of blue green algae in urban garbage compost of Iran,               Asian journal of Plant Science 6(1):             187-189, 2007.

 

11. Yousefzadi M, Karimi F, Zeinali A. Volatilic constituents and antimicrobial activity of the essential oil of tetrataenium, Flavour and Fragrance journal; 22: 119-122 , 2007.

 

 

12. Yusefzadi M, Sonboli A, Fakhari A. Antibacterial activity, essential oil composition and micromorphology of trichomes of Statureja laxiflora from Iran, Z. Naturforsch 59c: 777 – 781, 2004.

 

13. Eftekhar F, Yusefzadi M, Azizian D, Sonboli A. Essential oil composition and antimicrobial activity of diplotaenia damavanddica, Z. Naturforsch 60c: 821-825, 2005.

 

14. Hosseini R, Application of rice cell culture in studying sonesence (I) SSPN activity, EJB, 2002.

 

15.    Hosseini, R, Application of rice cell culture in studying sonesence (II) Chargay in DNA integrity, EJB, 2002.

 

16.   

گروه پژوهشی فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی

 
Zeinali A, Parsa M, Rastkari N, Alnajar N. Effect of ph and content of charomogn on absorption, reflectance & k/s properties in wool dyed with chrozophora tinctoria. The 15th national and 3rd international conference of biology. P.85, Tehran, 2008.

 

17.    Zeinali A, Rastkari N, Parsa M, Alnajar N. The effect of ph and content of charomogn on light and wash fastness proprties of yarn dyed with chrozophora tinctoria L.(Rafin). The 15th National and 3rd International conference of Biology, P.232, Tehran, Iran. 2008.

 

 

18.    Zokaei M, Soltani N, Shariati Z. The effect of EC, pH and temperature on species of anabaena duringcultivation cycle of rice. The proceeding of the 15th  National and 4th International conference  of biology.P. 219,Tehran university, 2008.

 

 

19.    Zeinali A, Parsa M, Rastkari N, Alnajar N. Comparison study of fastness properties in yarn dyed with chrozophora tinctoria with taguchi method. 3rd International  color and coatings congress (iccc 2009), 63, Tehran, Iran, 2009.

 

20.   

گروه پژوهشی فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی

 
Yusefzadi M, Azizian D, Eftekhar F. Pollen morphology of the genus diplotaenia (Apiaceae) in Iran, Iran. Journal. Bot 10 (1): 35 – 40, 2003.

 

21.    Zeinali A, Parsa M, Rastkari N, Alnajar N. Study the effect of effective factors in wool yarn dyeing with with chrozophora tinctoria with taguchi method experimental design. 3rd international color and coatings congress (iccc 2009). 63, 16-18 Nov, Tehran, Iran, 2009.

 

22.    Yusefzadi M, Sonboli A, Azizian D. Volatile constituents of tetrataenium, lasiopetalum (Apiaceae) from Iran, 6th international symposium on the chemistry of natural compounds, Turkey, Ankara, 2005.

 

23.    Yusefzadi M, Sonboli A, Salehi P. Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extract of thymus daenensis from Iran, 6th international symposium on the chemistry of natural compunds, Turkey, Ankara, 2005.

 

 

24. Shokravi Sh, Tabatabaii M, Ghasemi  Y, Baftechi L, Soltani N. Effects of light intensities and durations on antibacterial production abilities, morphological variation and ammonium liberation of Fischerella sp. PTCC 1636 collected from  paddy- fields of Iran, 11th International symposium on phtotrophic prokaryotes, Japan, 2003.

 

25. Yousefzadi M, Karimi F, Zeinali A. Cytotoxicity, composition & antimicrobial activity of essential oil from tanacetum balsamita, The 1th Iranian seminar on Phytochemistry (ISP 2007), Shahid Beheshti University, 2007.

 

26.

22

 
Yousefzadi M, Karimi F, Zeinali A. Antibacterial and antioxidant activities of the essential oil of Salvia sahandica, Chemistry natural  compound, 43, 3:    328-330, 2007.

 

27. Tabatabaii Yazdi M, Arabi H, Ghasemi   Y, Amini M, Faramarzi F, Shokravi Sh, Soltani N, Baftechi L. Some bioconversional, antibacterial and ecophysiological characteristics of the cyanobacterium Nostoc sp. PTCC 1635 collected from paddyfields of Iran. 11th  International symposium on phototrophic prokaryotes, Japan, Tokyo, 2003.

 

28.

گروه پژوهشی فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی

 
Shokravi Sh, Soltani N, Baftehchi L. Some antibacterial, iotransformational, and echophysiological characteristics of cyanobacteria of north of Iran, 9th International conference on applied algology, Spain, 2002.

 

 

29.   صبورا عذرا، احمدی الهام، زینالی امینه و پارسا میترا ، مقایسه محتوای ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت  آنتی اکسیدانی اندام هوایی دو جمعیت گیاه بشقابی سنبله ای (Scutellaria Pinnatifida) در شمال ایران، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1393

30.  پارسا میترا و زینالی امینه ، تاثیر الیسیتور سالیسیلیک اسید بر میزان تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین ریشه‌های مویین  و ریشه‌های حاصل از کشت بافت گیاه Hyoscyamus kurdicus، همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، 1393

31.  زینالی امینه و پارسا میترا ، مقایسه میزان توتال فلاوونوئید دو گونه از جنس اسکوتلاریا در شمال ایران و بررسی خواص آنتی اکسیدانی آنها، همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، 1393

 

 

32. پارسا میترا، زینالی امینه، تأثیر الیسیتور جاسمونیک اسید بر میزان تروپان آلکالوئیدهای هیوسیامین و هیوسین در ریشه‌های مویین  گیاه  Hyoscyamus niger، اولین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، 1392.

33.  زینالی امینه، پارسا میترا، مروری بر فیتوشیمی و کاربردهای دارویی جنس Scutellaria در ایران و جهان، اولین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، 1392.

34. پارسا میترا، گروسی قاسمعلی، حداد رحیم، همسانه سازی و مطالعه ویژگیهای بیوانفورماتیکی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز (TR II) از گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger)، مجله علمی- پژوهشی سلول و بافت، جلد 3، شماره 4، 318-307. 1391.

35. احمدی الهام، پارسا میترا، زینالی امینه و صبورا عذرا، Hairy root induction with three strains of agrobacterium rhizogenes in scutellaria pinnatifida، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، 1391.

36.  فراهانی فرزانه، بافته‌چی لادن، عظیمی آزیتا، فرمحمدی سیف‌ا.... جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی فیتوپلانکتون تتراسلمیس از خورتیاب، دومین کنگره بین‌المللی بیولوژی کاربردی، مشهد، 1383.

37. بافته‌چی لادن، فراهانی فرزانه، شکروی شادمان. تدوین تکنولوژی بکارگیری سیانوباکترهای دی‌آزوتروف آزاد جهت غنی‌سازی ذخایر نیتروژنة خاک، دومین کنگره بین‌المللی بیولوژی کاربردی، مشهد، 1383.

38. ابراهیم‌زاده حسن، زارع مایوان حسن، کریمی فرح. بررسی حضور قارچ‌های میکوریزی‌ ـ آرباسکولار در ریزوسفر Artemisia sieberi، مجله زیست‌شناسی ایران، 1، 1382.

39. زینالی امینه، یوسف‌زادی مرتضی. بررسی و مطالعه تیره فرفیون (Euphorbiaceae) به‌منظور پیشنهاد گونه‌هایی با قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی پشم و خامه مورد استفاده در صنایع فرش، اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش علوم و فناوری رنگ، تهران، 1384.

40.  ابراهیم‌زاده حسن، کریمی فرح. بررسی فعالیت آنزیم‌های اسید فسفاتاز و آلکالین فسفاتاز گونه‌های گیاهی با همزیستی میکوریزی در بخش غربی ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، 1384.

41.  زینالی امینه، مجد احمد، عزیزیان دینا. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی سه گونه از رده Viola (تیره Violaceae)، چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، 1385.

42.  کریمی فرح، زارع مایوان حسن. معرفی چهارگونه میکوریزی شناسایی شده در بخش غربی ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، 1385.

43.  حسینی رامین، پارسا میترا، زینالی امینه. مطالعه روند شاخه‌افزایی در ریز ازدیادی گیاه Aloe vera، چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، 1385.

44. سلطانی ندا، شکروی شادمان، بافته‌چی لادن. سیانوباکتری‌های مزارع برنج در ایران، چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، 1385.

45.  کریمی فرح، زنگنه سیما، یوسف‌زادی مرتضی. شناسایی قارچ‌های آربوسکولار‌ـ مایکوریزا و تعیین درصد همزیستی در ذخیره‌گاه بیوسفر خارتوران، فصلنامه علوم محیطی، 10، 1384.

46.  بافته‌چی لادن، سماوات سعید، پارسا  میترا، سلطانی ندا. بررسی سرعت رشد  جلبک سبز آبی فیشرلا در کمپوست شهری، چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی، 1385.

47.  سلطانی ندا، شکروی شادمان، بافته‌چی لادن. نشان ویژه‌سازی سیانوباکتری Nostoc muscorum PTCC1635   وFischerella ambiguae PTCC1636   جمع ‌آوری شده از شالیزارهای استان گلستان، نگرش اکوفیزیولوژیک،  یازدهمین کنفرانس سراسری زیست‌شناسی ایران،  ارومیه، 1382.

48. کریمی فرح، زینالی امینه، امینی‌اشکوری طیبه. بررسی کمی و کیفی آلکالوئید برگ گیاه Atropa belladonna (Solanaceae) در شمال ایران در ارتباط با برخی تغییرات فنولوژیکی و محیطی، دومین کنگره بین‌المللی بیولوژی کاربردی، 1383.

49.  حسینی رامین. استفاده از کشت بافت جهت تکثیر گیاه توت‌فرنگی، کنفرانس زیست‌شناسی ایران، 1382.

50. زینالی امینه، نظری فاطمه، کریمی فرح. تأثیر دوره رویش بر مقدار کمی ماده ضد مالاریایی آرتمیزینین و ترکیبات اسانس در گیاه درمنه خزری (Artemisia annua L.) در شمال ایران، دومین کنگره بین‌المللی بیولوژی کاربردی، مشهد، 1383.

51. سلطانی ندا، شکروی شادمان، بافته‌چی لادن. اثر محیط‌های قلیایی بر رشد، رنگیزه‌ها و تغییرات مورفولوژیک سیانوباکتریوم خاک‌زی Fischerella ambigua از ایران تحت شدت‌های مختلف نوری، دوازدهمین کنفرانس زیست‌شناسی ایران، همدان ، 1383.

52. فراهانی فرزانه، بافته‌چی لادن، عظیمی آزیتا. جداسازی، خالص‌سازی و بررسی مورفولوژیکی فیتوپلانکتون کیتوسروس کالسیترنس از خورتیاب، دوازدهمین کنفرانس زیست‌شناسی ایران، همدان، 1383.

53.  بافته‌چی لادن، فراهانی فرزانه، شکروی شادمان. تدوین تکنولوژی بکارگیری سیانوباکتری‌های دی‌آزوتروف، جهت غنی‌سازی ذخایر نیتروژنه خاک، دومین کنگره بین‌المللی بیولوژی کاربردی، مشهد، 1383.

54. پارسا میترا، وطن‌پور ازغندی علی. مطالعه روند شاخه‌افزایی و تأثیر دما در ریز ازدیادی پایه پسته بادامی زند، سومین همایش بیوتکنولوژی، مشهد، 1382.

55.  زینالی امینه، زارع حسن. بررسی اکولوژیک و تیپ‌های رویشیArtemisia annua  در شمال ایران و تعیین مقدار آرتمیزینین در تیپ‌های مختلف، یازدهمین کنفرانس سراسری زیست‌شناسی ایران، ارومیه، 1382.

56.  افتخار فرشته، یوسف‌زادی مرتضی، عزیزیان دینا. بررسی خواص ضد میکروبی و شناسایی ترکیبات اسانس Diplotaenia damavandica از ایران، کنفرانس گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران، 1383.

57.  یوسف‌زادی مرتضی، سنبلی علی. مطالعه اثرات ضدباکتریایی اسانس برخی گونه‌های Salvia در ایران، کنفرانس گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران، 1383.

58.  کریمی فرح، زینالی امینه، امینی اشکوری طیبه. بررسی کمی و کیفی آلکالوئید برگ گیاهAtropa belladonna (Solanaceae) جمع آوری شده از جنگل واز در شمال ایران در ارتباط با برخی تغییرات فنولوژیکی و محیطی، مجله زیست‌شناسی ایران، 1384.

59.  زارع مایوان حسن، کریمی فرح. بررسی آلودگی میکوریزی نوعVAM  در برخی گیاهان منطقه خارتوران، یازدهمین کنفرانس سراسری زیست‌شناسی ایران، 1382.

60.  مجاهدی سید علی، اسدی مصطفی.  بررسی بیولوژیک و وضعیت اکولوژیک گونه     Hypericum scabrum در منطقه کندوان، یازدهمین کنفرانس زیست‌شناسی ایران، 1382.

61. پارسا میترا، کریمی فرح. باززایی گیاه Atropa belladona در شیشه، چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، 1385.

62.  بافته‌چی لادن. توسعه روش‌های بیولوژیکی در کشاورزی مدرن، اولین سمینار ملی توسعه صنایع کود شیمیایی و آفت‌کش‌های نباتی، تهران، 1383.

63.  پارسا میترا، زینالی امینه. مطالعه روند شاخه‌افزایی گیاهArtemisia  annua   درون شیشه، سومین همایش گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران، 1386.

64.  یوسف‌زادی مرتضی، سنبلی علی، کریمی فرح، زینالی امینه. شناسایی ترکیبات اسانس و خواص ضدمیکروبی برخی گونه‌های جنس سالویا در ایران. سومین همایش گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد،     تهران، 1386.

65.  یوسف‌زادی مرتضی، سنبلی علی، نژادابراهیمی صمد، زینالی امینه، پارسا میترا. فعالیت ضدمیکروبی و شناسایی ترکیبات اسانس Salvia chloroleuca. سومین همایش گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد،     تهران، 1386.

66. زینالی امینه، پارسا میترا، النجار نباء. تأثیر  عوامل مؤثر در رنگرزی بر میزان درصد  جذب رنگ توسط الیاف رنگ شده با گیاه Chrozophor sabulosa kar & kir و دندانه مس، اولین همایش ملی زیست‌شناسی گیاهی، طالش، 1387.

67. زینالی امینه، پارسا میترا، النجار نباء. تأثیر نوع دندان الیاف رنگ شده باChrozophora sabulosa kar & kir. اولین همایش ملی زیست‌شناسی گیاهی، طالش، 1387.

68.  پارسا میترا، گروسی قاسمعلی، حداد رحیم. همسانه‌سازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز  II در باکتریE.coli ، ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری‌اسلامی ایران، 1388.

69. پارسا میترا، گروسی قاسمعلی، حداد رحیم. بررسی تأثیر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات بر بیان ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در گیاه بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger)، ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه گیلان، 1388.

70.  کریمی فرح، امینی اشکوری طیبه، زینالی امینه. تغییرات محتوی آلکالوئیدتام، آتروپین و اسکوپولامین در برگ گیاه شاهبیزک atropa bladonna L.(solanaceae) در رویشگاه واز شمال ایران، در ارتباط با برخی تغییرات سنولوژیکی و محیطی، فصلنامه زیست‌شناسی گیاهی ایران، اول و دوم، 77-88، 1388.

71.  زینالی امینه، پارسا میترا، فرشیان شادی. مطالعه روند شاخه‌افزایی گیاه chrozophora tinctoria در محیط درون شیشه (in vitro)، دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد، 1390.          

72.  پارسا میترا، زینالی امینه، یوسف‌زادی مرتضی. القای ریشه موئین با استفاده از دو سویه باکتری اگروباکتریوم رایزوژنز (A4, LBA9402) در گیاه بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger). دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه یزد، 1390.                

73.  پارسا میترا، گروسی قاسمعلی، حداد رحیم. بررسی تأثیر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات برکمیت و کیفیت RNA کل استخراج شده از ریشه‌های بدست آمده از کشت بافت گیاه بنگ‌دانه (Hyscomus niger)، دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه یزد، 1390.