فهرست اصلی
سایت های مرتبط
آمار سایت
بازدید امروز: 120
بازدید دیروز: 338
بازدید کل: 625583
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 0
کاربران حاضر: 0

طرح‌های اختتام یافته

1ـ بررسی گیاهان دارویی ایران در مناطق مختلف و تعیین گونه‌های دارای اولویت‌های دارویی- اقتصادی

2ـ بررسی گونه‌های علفی درمنه در ایران و مقایسه مواد ضدانگلی در آنها

3- بررسی اکولوژیک و تعیین درصد ماده مؤثره گیاه هوفاریقون scabrum) (Hypericum

4- بررسی اکولوژیک و تعیین میزان ماده مؤثره ضدانگلی آرتمیزینین در گیاه درمنه خزری   (Artemisia annua)

5- بررسی اسانسهای ضد میکروبی جدا شده از برخی گیاهان بومی استان تهران

6-  بررسی اکولوژیک و تعیین درصد مواد مؤثره گیاهان واجد اولویت‌های دارویی اقتصادی (گیاه شاهبیزک) Atropa belladonna L.

7ـ جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های منتخب از تیره فرفیون (Euphorbiaceae) به منظور پیشنهاد گونه‌هایی با قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی پشم و خامه مورد استفاده در صنایع فرش (فاز مطالعاتی)

8- مطالعه و بررسی شرایط کشت بافت گیاه شاهبیزک

9- جداسازی و خالصسازی گونههای بومی فیتوپلانکتون مورد استفاده آبزیان دریایی پرورشی

١0- بررسی متابولیت‌های ثانویه جنسی Chrozophora از تیره Euphorbiaceae مورد استفاده در صنایع دارویی و صنعت رنگرزی

11- مطالعه مواد کاربردی تولید شده در گیاهان با استفاده از روش‌های دست‌ورزی ژنتیکی

12- اثر تنظیم کننده‌های رشد برروی باززایی گندم دوروم در محیط درون شیشه

13ـ جمع آوری بذرهای گیاهان دارویی استان تهران به‌منظور ایجاد بانک بذر گیاهی

14ـ اصلاح، بهبود و توسعه فناوری‌های لازم به منظور تولید گیاهان زینتی، (کارفرما؛ وزارت صنایع)

15ـ بررسی عوامل مؤثر بر جذب و انتقال مواد در گیاهان

16- بررسی راه‌های استفاده از سیانوباکترهای دی آزوتروف جهت غنی‌سازی کمپوست شهری 

17- جمع‌آوری، شناسایی و بررسی رابطه اکولوژیک جوامع گیاهان شاخص و میکوریز خارتوران

18- تکثیر انبوه Aloe vera از طریق کشت بافت

19- تکثیر ارقام توت‌فرنگی از طریق کشت بافت

20- مطالعه، پژوهش طرح سهمیه بندی و تدوین معیار مصرف سوخت در واحدهای گلخانهای کشور- بخش کشاورزی، (مشترک)، (کارفرما؛ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت)

21- جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های جنس Chrozophora از تیره فرفیون با قابلیت کاربرد صنعت رنگرزی پشم و خامه

22- دست‌یابی به ریشه موئین گیاه وشق از طریق ترانسفورماسیون آن، بررسی اثرات بیولوژیک و تأثیر برخی از شرایط اکولوژیکی بر متابولیتهای ثانویه (اسانس‌ها)

23- اثر برخی الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آلکالوئیدهای هیوسین و هیوسیامین حاصل از ریشه‌های موئینه (hairy root) و ریشه‌های معمولی گیاه بنگ‌دانه

24- همسانه سازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در باکتری E.coli

25- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فلاونوئیدی در گیاه کامل و ریشه های موئین Scutellaria pinnatifida

26- بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تام گیاه Scutellaria tournefortii در مقایسه با فلاوونوئیدهای استاندارد گیاهی

27- شناسایی چند گونه گیاه کاپاریس با استفاده از مارکر مولکولی RAPID

28- کشت بافت گیاه کاپاریس Capparis Spinosa

29- بررسی رشد گیاه جاتروفا از طریق کشت بافت

30- جداسازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز I در گیاه Hyoscyamus kurdicus

31- همسانه سازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II از گیاه Hyoscyamus kurdicus

32- اثر تیمارهای مختلف بر روی جوانه‌زنی گیاه چای

33- بررسی اندام زایی گیاه چای از طریق کالوس

34- بررسی القای ریشه مویین گیاه بنگ دانه H. niger از سه جمعیت مختلف

35- القای ریشه مویین گیاه Hyoscyamus kurdicus  و تاثیر الیسیتورهای متیل جاسمونات و جاسمونات بر میزان بیان آن

36- بررسی القای ریشه مویین گیاه Scutellaria pinnatifida

37- اثر الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آرتمیزینین در گیاه Artemisia annua در شرایط درون شیشه


تدوین استانداردها

1- تدوین استاندارد ملی کیفیت آب:تعیین اثر سمی اجزای آب و فاضلاب بر روی خزه آزمایش بازدارنده رشد خزه (Lmna minor.)

Water quality—determination of the toxic effects of water constituents and waste water on duckweed  – Duckweed growth inhibition test

2- تدوین استاندارد ملی فسفات های غلیظ شده جهت مصارف صنعتی ( از جمله صنایع غذایی)-اندازه گیری میزان کلسیم- روش اسپکترومتری جذب اتمی

Condensed phosphates for industrial use ( including foodstuffs)  Determination of calciumcontent—Flame atomic absorption spectrometric method

3- تدوین استاندارد ملی کیفیت خاک تعیین تاثیرات آلاینده ها بر فلور خاک --  بخش 1: روشی برای اندازه گیری بازدارندگی رشد ریشه

Soil quality – Determination of the effects of pollutants on soil flora —part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth

 

4- تدوین استاندارد ملی کیفیت خاک- تعیین تاثیر آلاینده ها بر فلور خاک بخش 2: تاثیرات ترکیبات شیمیایی بر رویش و رشد گیاهان عالی

Soil quality – Determination of the effects of pollutants on soil flora – part 2: Effects of chemicals on the emergence and growth of higher plants

5- تدوین استاندارد ملی اندازه گیری فعالیت مواد جامد جهت بازیافت، استفاده مجدد یا از بین بردن  آنها به عنوان مواد زائد غیررادیو اکتیو  

Activity measurements of solid materials considered for recycling, re-use or disposal as non –radioactive waste

6- تدوین استاندارد ملی راهنمای تعیین مقدار دوز جذب شده برای برنامه آزاد سازی حشرات عقیم  

Guide  for dosimetry  for sterile insects release programs

7- تدوین استاندارد ملی کیفیت خاک تعیین اثر آلاینده‌ها بر فلور خاک --  آزمون غربال‌گری جهت ظهور گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L)

Soil quality – Determination of the effects of pollutants on soil flora – Screening test for emergence of lettuce seedlings (Lactuca sativa L.)

8- تدوین استاندارد ملی کیفیت خاک: توصیف خاک حفاری شده و دیگر مواد خاکی بمنظور استفاده دوباره 

Soil quality—characterization of excavated soil and soil material intended for re-use

9- تدوین استاندارد ملی کیفیت آب تمرین هایی برای ارزیابی و کنترل شمارش کلنی میکروبی مورد استفاده در آزمون های کیفی آب

Water quality – Practices for evaluating and controlling microbiological colony count media used water quality tests