نشریه الکترونیکی تاریخ اسلام

صاحب امتیاز:  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحدشهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر سعید میرزایی

مدیر اجرایی : امید قهرمانی

مدیر فنی : نسرین سقازاده

تدوین و صحفه آرایی: لیلی قاضی میر سعید

 

شورای نویسندگان:

دکتر رضا شعبانی: استاد گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر الهیار خلعتبری: استاد گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر جمشید آزادگان: دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر قباد منصوربخت: استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر محمد حاج تقی: استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر حسن باستانی راد: استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر محمدرضا جلالی: استادیار گروه روانشناسی  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

دکتر احسان افکنده: دکتری تاریخ

حبیب اسماعیلی: دانشجوی دکتری تاریخ

 سید محمد هاشمی تروجنی: فوق لیسانس تاریخ

سید توفیق حسینی: فوق لیسانس تاریخ

سید حمید رضا زکریا: فوق لیسانس تاریخ

 محمدرضا تیموری: فوق لیسانس تاریخ

جلیل کاوه فوق لیسانس مدیریت
مجید شهرستانی فوق لیسانس مهندسی صنایع

 

۱- ولایتعهدی امام رضا (ع)

۲- تجزیه جهان اسلام د رعصر عباسیان

۳- دیوانسالاری عباسی

 ۴- رابطه تجاری غرب و شرق در قرون وسطی

۵- گونه شناسی جامعه کوفه د رصدر اسلام

۶- یثرب در صدر اسلام

۷- نهضت ترجمه و نقش آن

Scroll Up