مدیریت محیط زیست روستایی

کتاب «مدیریت محیط زیست روستا» به منظور آشنایی مدیران روستا با مباحثی تحت عنوان مدیریت محیط زیست روستا، در هفت فصل تدوین شده است. در فصل اول کتاب، مدیران روستاها با قوانین مربوط به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و ارتباط این قوانین با اسناد بالادستی نظام آشنا می­شوند. آشنایی با قوانین مربوط به جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری جنگل‌ها، مزارع، مراتع و تصاحب غیرقانونی عرصه‌های منابع طبیعی کشور از دیگر جنبه­های موردنظر در این بخش می‌باشد. در فصل دوم به مقوله پسماندهای روستایی و روش‌های جمع‌آوری و مدیریت پسماند­ها پرداخته شده است که می‌تواند باعث پاکیزگی روستاها و عدم آلودگی منابع آب زیرزمینی روستاها گردد.در فصل سوم به شرح انواع پساب‌ها و فاضلاب‌های روستایی و روش‌های مدیریت و استفاده مجدد از آنها پرداخته می شود. این امر با توجه به ازدیاد روزافزون پساب‌ها و پیش بینی اینکه تا سال ۱۴۰۰حدوداً یک سوم منابع آب تجدیدپذیر کشور از نوع پساب خواهند بود بسیار قابل توجه است. در فصل چهارم به آشنایی با انواع منابع طبیعی موجود در روستاها پرداخته می‌شود. این منابع شامل خاک، مرتع، جنگل و آب می‌باشد. شناخت هر یک از این منابع و آشنایی با روش‌های حفاظت از آنها در این بخش ارائه شده است. در فصل پنجم به مقوله فرهنگ محیط زیست روستایی، مشارکت مردمی و ضرورت توسعه فرهنگی در این بخش پرداخته می‌شود. در بحث فرهنگ‌سازی، نقش آموزش و حضورفعال روحانیون معظم در بحث حفاظت از محیط زیست روستاها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می­باشد. در فصل ششم به استفاده از فناوری‌ها، تجهیزات و خدمات نوین و نقش آنها در جهت حفاظت از محیط زیست روستاها پرداخته می­شود. بهره­برداری از فناوری‌ها، تجهیزات و خدمات نوین هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم می­تواند در راستای حفظ محیط زیست روستاها مؤثر باشند.در فصل هفتم به بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های نو و نقش آنها در حفاظت از محیط‌زیست روستاها پرداخته می‌شود

Scroll Up