بایگانی: کتاب ها و نشریات

مدیریت محیط زیست روستایی

مدیریت محیط زیست روستایی

کتاب «مدیریت محیط زیست روستا» به منظور آشنایی مدیران روستا با مباحثی تحت عنوان مدیریت محیط زیست روستا، در هفت فصل تدوین شده است. در فصل اول کتاب، مدیران روستاها با قوانین مربوط به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و ارتباط این قوانین با اسناد بالادستی نظام...
دوشنبه ۱۳ شهریور ، ۱۳۹۶
نمایش : ۱,۳۳۵
دیدگاه : ۰
نشریه الکترونیکی تاریخ اسلام

نشریه الکترونیکی تاریخ اسلام

صاحب امتیاز:  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحدشهید بهشتی مدیر مسئول: دکتر سعید میرزایی مدیر اجرایی : امید قهرمانی مدیر فنی : نسرین سقازاده تدوین و صحفه آرایی: لیلی قاضی میر سعید   شورای نویسندگان: دکتر رضا شعبانی: استاد گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی دکتر الهیار خلعتبری: استاد گروه تاریخ دانشگاه...
دوشنبه ۱۳ شهریور ، ۱۳۹۶
نمایش : ۱,۱۹۴
دیدگاه : ۰
Scroll Up