معرفی گروه

  • اعضاء وشورای علمی گروه:

 

  • اهداف:
  • انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به‌منظور دست‌یابی به فناوری‌های مورد نیاز جامعه در زمینه کاری گروه
  •  تداوم پژوهش‌هایی که منجر به فناوری می‌شوند، در مقیاس‌های بزرگ‌تر
  • ایجاد اشتغال و تربیت نیروی انسانی در گرایش‌های مختلف فیزیک
  •  ایجاد زمینه‌ای برای جذب محققان و متخصصان داخل و خارج از کشور
  •  ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و پژوهشی
  • زمینه و محورهای فعالیت:

زمینه فعالیت : نانو ساختارهای کاربردی

محورهای فعالیت: نانوساختارهای بی‌بعد،  نانوساختارهای یک وچند بعدی (مغناطیسی و نیمه هادی)

  • آخرین شبکه برنامه مصوب:

 

 

Scroll Up