طرح های در دست اجرا

  • تولید زیست توده، پروتئین­ها و اسیدهای چرب از اسپیرولینا و کلرلا با روش­های زیست فناوری. (کارفرما : وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، درصد پیشرفت : ۳۰)
  • تولید بیواتانول (کارفرما:شرکت ویستاژن آنزیم، درصد پیشرفت : ۲۰)
  • آسیب‌شناسی نظام آموزش و پرورش ایران در حوزه عدالت، در راستای مطالعات بنیادین علم و فناوری ( کارفرما: مجموعه رسانه‌ای عصر،‌درصد پیشرفت : ۳۰ )
Scroll Up