ثبت اختراع

ردیف عنوان نام مخترعین
۱ Chlorella sp. isolate EP2 small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: MT133900.1 Pourfakhraei,E., Kashanchi,M., Badraghi,J. and Banaei,A.
۲ Limnospira maxima EP30 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: MT122080.1. Pourfakhraei,E., Kashanchi,M., Badraghi,J. and Banaei,A.
۳ Spirulina sp. ep3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: MH206218.1. Pourfakhraei,E
۴ Spirulina sp. ep4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: MH206216.1. Pourfakhraei,E
۵ Chlorella sp. isolate ep1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence; chloroplast. GenBank: MH203355.1. Pourfakhraei,E
۶  Chlorella sp. isolate ep2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence; chloroplast. GenBank: MH203349.1 Pourfakhraei,E
۷ Daedaleopsis confragosa strain EF5 18S ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: KY748235.1 Pourfakhraei,E., Badraghi,J., Mamashli,F., Nazari,M. and Saboury,A.A
۸ سنتز نانوذرات اکسید آهن کبالت با یک روش ساده شیمیایی در محیط آب عبدالمجید بایندری مقدم، سمانه سادات حسینی، جلیل بدراقی، اقدس بنائی
۹ سنتز شیمیایی نانوذرات کبالت به روش احیاء در محیط اتانول جلیل بدراقی، عبدالمجید بایندری مقدم، سمانه سادات حسینی، اقدس بنائی
۱۰ سنتز نانوذرات اکسید روی با قابلیت کنترل ابعاد در مقیاس ۵ گرم در هر بنچ جلیل بدراقی، عبدالمجید بایندری مقدم، طیبه نظری، سمانه سادات حسینی
۱۱ سنتز اکسید آهن در مقیاس نانوذره به روش هیدروترمال فاطمه آقازاده، مریم آقازاده، جلیل بدراقی، اقدس بنائی
۱۲ تولید نانوذرات مغناطیسی گاما اکسید آهن در مقیاس بنچ ۲۰۰ گرم در روز جلیل بدراقی، عبدالمجید بایندری مقدم، سمانه سادات حسینی
۱۳ سنتز کبالت نانوذره و کنترل سایز آن با روش رادیولیز فاطمه آقازاده، مریم آقازاده، اقدس بنائی، جلیل بدراقی
۱۴ ساخت نانو سیمهای تلوریمی با روش تبخیر فیزیکی ناهید پارسافر، اکبر ابراهیم‌زاد

 

Scroll Up