کتب و مقالات

مفاهیم ژنتیک، تألیف دکتر سید احمد سادات نوری، میترا پارسا، چاپ سوم، مرکز نشر جهاددانشگاهی واحد تهران،

تکنیک­های آزمایشگاهی زیست شناسی سلولی، تألیف سیده مهری جوادی، مرکز نشر جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی،

تیره فرفیون و کاربردهای اقتصادی آن، تألیف امینه زینالی، مرکز نشر جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی ، ۱۳۹۵

گیاه خُلر، تألیف میترا پارسا، مرکز نشر جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی ،

مقالات:

 • Yousefzadi M, Heidari M, Akbarpour M, Mirjalili M.H, Zeinali A, Parsa M. In vitro cytotoxic activity of the essential oil of dorema ammoniacum D.Don. middle-east, Journal of scientific research, ۷(۴): ۵۱۱- ۵۱۴, ۲۰۱۱.
 • Yousefzadi M, Mirjalili M.H, Alnajar N, Zeinali A, Parsa M. Composition and in vitro antimicrobial activity of the essential oil of dorema ammoniacum D. Don.fruit from Iran; Journal of the serbian chemical society, ۷۶(۶): ۸۵۷- ۸۶۳, ۲۰۱۱.
 • Parsa M, Garoosi G.H, Haddad R. Cloning of tropinone reductase-II (TR-II) gene in Agrobacterium tumefacience; Clinical biochemistry, ۹۹, Issue 13, 2011.
 • Yousefzadi M, Nejad Ebrahimi S, Sonboli A, Miraghasi F, Ghiasi Sh, Arman M, Mosaffa N. Cytotoxicity, Antimicrobial activity  and composition of essential oil from tanacetum balsamita L.subsp. natural produc communications; ۴:۱-۴, ۲۰۰۹.
 • Eftekhar F, Raei F, Yousefzadi M, Nejad Ebrahimi S, Hadian J. Antibacterial activity and essential oil composition of satureja spicigera from Iran. Naturforsch; ۶۴c: 20-24, 2009.
 • Eftekhar F, Nariman F, Yousefzadi M, Hadian J, Nejad Ebrahimi S. Anti-helicobacter pylori activity and essential oil composition of thymus caramanicus from Iran, Natural product communications; ۴: ۱۱۳۹-۱۱۴۲, ۲۰۰۹.
 • Salehi P, Sonboli A, Dayeni M, Eftekhar F, Yousefzadi M. Chemical composition of essential oils of saliva limbata from two different regions in Iran and their biological activities, Chemistry of natural compounds,۱: ۱۰۲-۱۰۵, ۲۰۰۸.
 • Yousefzadi M, Antimicrobial activity of some species of Salvia species and essential oils, naturforch, ۶۲۳۰:۵۱۴-۵۱۸, ۲۰۰۷.
 • Baftehchi L, Samavat S, Parsa M, Soltani N. Study the function of blue green algae in urban garbage compost of Iran, Asian journal of Plant Science 6(1): ۱۸۷-۱۸۹, ۲۰۰۷.
 • Yousefzadi M, Karimi F, Zeinali A. Volatilic constituents and antimicrobial activity of the essential oil of tetrataenium, Flavour and Fragrance journal; ۲۲: ۱۱۹-۱۲۲ , ۲۰۰۷.
 • Yusefzadi M, Sonboli A, Fakhri A. Antibacterial activity, essential oil composition and micromorphology of trichomes of Statureja laxiflora from Iran, Naturforsch 59c: ۷۷۷ – ۷۸۱, ۲۰۰۴.
 • Eftekhar F, Yusefzadi M, Azizian D, Sonboli A. Essential oil composition and antimicrobial activity of diplotaenia damavanddica, Naturforsch 60c: ۸۲۱-۸۲۵, ۲۰۰۵.
 • Zeinali A, Parsa M, Rastkari N, Alnajar N. Effect of ph and content of charomogn on absorption, reflectance & k/s properties in wool dyed with chrozophora tinctoria. The 15th national and 3rd international conference of biology.۸۵, Tehran, 2008.
 • . Zeinali A, Rastkari N, Parsa M, Alnajar N. The effect of ph and content of charomogn on light and wash fastness proprties of yarn dyed with chrozophora tinctoria L.(Rafin). The ۱۵th National and 3rd International conference of Biology,۲۳۲, Tehran, Iran. 2008.
 • Zeinali A, Parsa M, Rastkari N, Alnajar N. Comparison study of fastness properties in yarn dyed with chrozophora tinctoria with taguchi method. ۳rd International color and coatings congress (iccc 2009), ۶۳, Tehran, Iran, 2009.
 • Yusefzadi M, Azizian D, Eftekhar F. Pollen morphology of the genus diplotaenia (Apiaceae) in Iran, Journal. Bot ۱۰ (۱): ۳۵ – ۴۰, ۲۰۰۳.
 • Zeinali A, Parsa M, Rastkari N, Alnajar N. Study the effect of effective factors in wool yarn dyeing with with chrozophora tinctoria with taguchi method experimental design. ۳rd international color and coatings congress (iccc 2009). ۶۳, ۱۶-۱۸ Nov, Tehran, Iran, 2009.
 • Yusefzadi M, Sonboli A, Azizian D. Volatile constituents of tetrataenium, lasiopetalum (Apiaceae) from Iran, ۶th international symposium on the chemistry of natural compounds, Turkey, Ankara, 2005.
 • Yusefzadi M, Sonboli A, Salehi P. Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extract of thymus daenensis from Iran, ۶th international symposium on the chemistry of natural compunds, Turkey, Ankara, 2005.
 • Sepehri S, Nejadsattari T, Shokravi Sh, Soltani N. Studing of morphological variation of three strains of stigonemataceae collected from paddy-fields of Gorgan (Golestan province), ۱۶th Symposium of the international association for cyanophyte research, Luxemburg, 2004.
 • Yousefzadi M, Karimi F, Zeinali A. Cytotoxicity, composition & antimicrobial activity of essential oil from tanacetum balsamita, The 1th Iranian seminar on Phytochemistry (ISP 2007), Shahid Beheshti University, 2007.
 • Yousefzadi M, Karimi F, Zeinali A. Antibacterial and antioxidant activities of the essential oil of Salvia sahandica, Chemistry natural compound, ۴۳, ۳:    ۳۲۸-۳۳۰, ۲۰۰۷.
 • جوادی سیده مهری، زینالی امینه، پارسا میترا. بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه ژنی تحمل به خشکی در مرحله جوانه زنی گیاه خلر ( Lathyrus savtivus L). سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی. تهران
 • زینالی امینه، پارسا میترا، جوادی سیده مهری. بررسی سمیت سلولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولیی بخش هوایی و ریشه گیاه  Scutellaria pinnatifia. اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، تهران
 • جوادی سیده مهری، زینالی امینه، پارسا میترا. بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه ژنی تحمل به خشکی در گیاه نخود زراعی (Cicer arietinum L). اولین همایش  بین المللی و سومین همایش بین المللی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، تهران
 • جوادی سیده مهری، زینالی امینه، پارسا میترا. ارزیابی ژن TPS به عنوان ژن کنترل داخلی در جنس Gossypium به منظور کمیت سنجی محصول تراریخته پنبه با استفاده از تکنیک  Real-Time PCR. دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. تهران
 • جوادی سیده مهری، شبر زهرا السادات، پور عابد احسان. بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه ژنی تحمل به خشکی در اندام های زایشی گیاه جو(Hordeumvulgare). اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران
 • جوادی سیده مهری، شبر زهرا السادات، پور عابد احسان. بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه ژنی تحمل به خشکی در بافت برگ گیاه جو (Hordeumvulgare ). اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران
 • جوادی سیده مهری، نادری سیاوش، زینالی امینه، پارسا میترا. شناسایی قارچ Verticillium dahliae عامل بیماری پژمردگی ورتیسلیومی دردرختان زیتون با بکارگیری سیستم SYBR Green Real- time PCR. سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی. تهران
 • جوادی سیده مهری، زینالی امینه، پارسا میترا. بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه ژنی تحمل به خشکی در گیاه خلر Lathyrus sativus L. سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی.تهران
 • جوادی سیده مهری، نادری سیاوش، عباسی حسام. شناسایی باکتریوفاژها توسط تکنیک Real-Time PCR در محصولات لبنی. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیو تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران
 • پارسا میترا، جوادی سیده مهری، زینالی امینه. بررسی تحمل به خشکی بر جوانه نی چهار جمعیت گیاه خلر(Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه ای با استفاده از پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ ، اولین همایش بین المللی و سومین همایش           بین المللی مهندسی و مدیریت کشاورزی  محیط زیست و منابع طبیعی پایدار. تهران
 • پارسا میترا، جوادی سیده مهری، زینالی امینه. تاثیر تنش های حاصل از نمک های خنثی و الکالینی بر جوانه زنی گیاه خلر (Lathyrus sativus L). سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در زیست شناسی. تهران
 • پارسا میترا، جوادی سیده مهری، زینالی امینه. بررسی تنش های شوری بر جوانه زنی گیاه خلر Lathyrus sativus در شرایط درون شیشه ای با استفاده از نمک های کلرید سدیم و سولفات سدیم. اولین همایش بین المللی و سومین همایش بین المللی مهندسی و مدیریت کشاورزی  محیط زیست و منابع طبیعی پایدار. تهران
 • پارسا میترا، زینالی امینه. بررسی شاخص های تولید محصول و مصرف انرژی در گلخانه های ایران و مقایسه ان با کشورهای هلند و کانادا. دومین همایش بین المللی مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی. تبریز
 • زینالی امینه، پارسا میترا، جوادی سیده مهری. مقایسه کیفی فلاونوئیدهای بایکالین و بایکالئین در اندام هوایی و ریشه گیاه Scutellaria pinnatifida از شمال ایران. دومین همایش بین المللی مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی، تبریز
 • پارسا میترا، جوادی سیده مهری، زینالی امینه. بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی گیاه خلر(Lathyrus sativus. دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران. تهران
 • بافته چی لادن. Micoalgae as biosorbent of heavy metal . کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران. تهران ۱۳۹۴
 • پارسا میترا، زینالی امینه، تأثیر الیسیتور جاسمونیک اسید بر میزان تروپان آلکالوئیدهای هیوسیامین و هیوسین در ریشه‌های مویین گیاه  Hyoscyamus niger، اولین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار،
 • زینالی امینه، پارسا میترا، مروری بر فیتوشیمی و کاربردهای دارویی جنس Scutellaria در ایران و جهان، اولین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار،
 • پارسا میترا، گروسی قاسمعلی، حداد رحیم، همسانه سازی و مطالعه ویژگی‌های بیوانفورماتیکی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز (TR II)  از گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger)، مجله علمی- پژوهشی سلول و بافت، جلد ۳، شماره ۴، ۳۱۸-۳۰۷. ۱۳۹۱.
 • احمدی الهام، پارسا میترا، زینالی امینه و صبورا عذرا، Hairy root induction with three strains of agrobacterium rhizogenes in scutellaria pinnatifida، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران،
 • ابراهیم‌زاده حسن، زارع مایوان حسن، کریمی فرح. بررسی حضور قارچ‌های میکوریزی‌ ـ آرباسکولار در ریزوسفر Artemisia sieberi، مجله زیست‌شناسی ایران، ۱،
 • زینالی امینه، یوسف‌زادی مرتضی. بررسی و مطالعه تیره فرفیون (Euphorbiaceae) به‌منظور پیشنهاد گونه‌هایی با قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی پشم و خامه مورد استفاده در صنایع فرش، اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش علوم و فناوری رنگ، تهران،
 • ابراهیم‌زاده حسن، کریمی فرح. بررسی فعالیت آنزیم‌های اسید فسفاتاز و آلکالین فسفاتاز گونه‌های گیاهی با همزیستی میکوریزی در بخش غربی ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران،
 • زینالی امینه، مجد احمد، عزیزیان دینا. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی سه گونه از رده Viola (تیره Violaceae)، چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران،
 • کریمی فرح، زارع مایوان حسن. معرفی چهارگونه میکوریزی شناسایی شده در بخش غربی ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران،
 • حسینی رامین، پارسا میترا، زینالی امینه. مطالعه روند شاخه‌افزایی در ریز ازدیادی گیاه Aloe vera، چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران،
 • کریمی فرح، زنگنه سیما، یوسف‌زادی مرتضی. شناسایی قارچ‌های آربوسکولار‌ـ مایکوریزا و تعیین درصد همزیستی در ذخیره‌گاه بیوسفر خارتوران، فصلنامه علوم محیطی، ۱۰،
 • بافته‌چی لادن، سماوات سعید، پارسا میترا، سلطانی ندا. بررسی سرعت رشد جلبک سبز آبی فیشرلا در کمپوست شهری، چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی،
 • کریمی فرح، زینالی امینه، امینی‌اشکوری طیبه. بررسی کمی و کیفی آلکالوئید برگ گیاه Atropa belladonna (Solanaceae) در شمال ایران در ارتباط با برخی تغییرات فنولوژیکی و محیطی، دومین کنگره بین‌المللی بیولوژی کاربردی،
 • حسینی رامین. استفاده از کشت بافت جهت تکثیر گیاه آلوئه ورا، کنفرانس زیست‌شناسی ایران،
 • زینالی امینه، نظری فاطمه، کریمی فرح. تأثیر دوره رویش بر مقدار کمی ماده ضد مالاریایی آرتمیزینین و ترکیبات اسانس در گیاه درمنه خزری (Artemisia annua ) در شمال ایران، دومین کنگره بین‌المللی بیولوژی کاربردی، مشهد، ۱۳۸۳.
 • پارسا میترا، وطن‌پور ازغندی علی. مطالعه روند شاخه‌افزایی و تأثیر دما در ریز ازدیادی پایه پسته بادامی زند، سومین همایش بیوتکنولوژی، مشهد،
 • زینالی امینه، زارع حسن. بررسی اکولوژیک و تیپ‌های رویشیArtemisia annua در شمال ایران و تعیین مقدار آرتمیزینین در تیپ‌های مختلف، یازدهمین کنفرانس سراسری زیست‌شناسی ایران، ارومیه،
 • افتخار فرشته، یوسف‌زادی مرتضی، عزیزیان دینا. بررسی خواص ضد میکروبی و شناسایی ترکیبات اسانس Diplotaenia damavandica از ایران، کنفرانس گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران،
 • یوسف‌زادی مرتضی، سنبلی علی. مطالعه اثرات ضدباکتریایی اسانس برخی گونه‌های Salvia در ایران، کنفرانس گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران،
 • کریمی فرح، زینالی امینه، امینی اشکوری طیبه. بررسی کمی و کیفی آلکالوئید برگ گیاهAtropa belladonna (Solanaceae) جمع آوری شده از جنگل واز در شمال ایران در ارتباط با برخی تغییرات فنولوژیکی و محیطی، مجله زیست‌شناسی ایران،
 • مجاهدی سید علی، اسدی مصطفی. بررسی بیولوژیک و وضعیت اکولوژیک گونه  Hypericum scabrum در منطقه کندوان، یازدهمین کنفرانس زیست‌شناسی ایران،
 • پارسا میترا، کریمی فرح. باززایی گیاه Atropa belladona در شیشه‌، چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی ایران،
 • پارسا میترا، زینالی امینه. مطالعه روند شاخه‌افزایی گیاهArtemisia annua   درون شیشه، سومین همایش گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران،
 • یوسف‌زادی مرتضی، سنبلی علی، کریمی فرح، زینالی امینه. شناسایی ترکیبات اسانس و خواص ضدمیکروبی برخی گونه‌های جنس سالویا در ایران. سومین همایش گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران،
 • یوسف‌زادی مرتضی، سنبلی علی، نژادابراهیمی صمد، زینالی امینه، پارسا میترا. فعالیت ضدمیکروبی و شناسایی ترکیبات اسانس Salvia chloroleuca. سومین همایش گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران،
 • زینالی امینه، پارسا میترا، النجار نباء. تأثیر عوامل مؤثر در رنگرزی بر میزان درصد جذب رنگ توسط الیاف رنگ شده با گیاه Chrozophor sabulosa kar & kir و دندانه مس، اولین همایش ملی زیست‌شناسی گیاهی، طالش،
 • زینالی امینه، پارسا میترا، النجار نباء. تأثیر نوع دندان الیاف رنگ شده باChrozophora sabulosa kar & kir. اولین همایش ملی زیست‌شناسی گیاهی، طالش،
 • پارسا میترا، گروسی قاسمعلی، حداد رحیم. همسانه‌سازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در باکتریcoli ، ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری‌اسلامی ایران، ۱۳۸۸.
 • پارسا میترا، گروسی قاسمعلی، حداد رحیم. بررسی تأثیر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات بر بیان ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در گیاه بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger)، ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه گیلان،
 • کریمی فرح، امینی اشکوری طیبه، زینالی امینه. تغییرات محتوی آلکالوئیدتام، آتروپین و اسکوپولامین در برگ گیاه شاهبیزک atropa bladonna (solanaceae) در رویشگاه واز شمال ایران، در ارتباط با برخی تغییرات سنولوژیکی و محیطی، فصلنامه زیست‌شناسی گیاهی ایران، اول و دوم، ۷۷-۸۸، ۱۳۸۸.
 • زینالی امینه، پارسا میترا، فرشیان شادی. مطالعه روند شاخه‌افزایی گیاه chrozophora tinctoria در محیط درون شیشه (in vitro)، دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد،
 • پارسا میترا، زینالی امینه، یوسف‌زادی مرتضی. القای ریشه موئین با استفاده از دو سویه باکتری اگروباکتریوم رایزوژنز (A4, LBA9402) در گیاه بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger). دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه یزد،
 • پارسا میترا، گروسی قاسمعلی، حداد رحیم. بررسی تأثیر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات برکمیت و کیفیت RNA کل استخراج شده از ریشه‌های بدست آمده از کشت بافت گیاه بنگ‌دانه (Hyscomus niger)، دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه یزد،
Scroll Up