معرفی گروه

 • اعضاء وشورای علمی گروه:

 

 • اهداف:
 • پیشتازی گروه در خصوص بیان ژن‌های موثر در افزایش کمی و کیفی گیاهان کاربردی و استراتژیک
 • استفاده از گیاهان بومی مقاوم به تنش‌های غیرزیستی در جهت افزایش مقاومت گیاهان کاربردی و استراتژیک به خشکی و شوری

 

 • زمینه و محورهای فعالیت:

گروه پژوهشی فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی، فعالیت خود را در زمینه زیست فناوری گیاهی و با محورهای تنوع زیستی، کشت بافت و دست‌ورزی ژنتیکی و متابولیت‌های ثانویه انجام می‌دهد.

 

 • محور تنوع زیستی
 • ایجاد بانک ذخیره نمونه گیاهان عالی
 • پویایی شناسی جمعیت و ترکیب جمعیت گونه‌های گیاهی تهدید شده و در معرض انقراض کشور (بررسی تنوع زیستی)
 • بررسی فلور گیاهی مناطق مختلف
 • خرده‌نگاری گیاهان
 • انجام مطالعات اکولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی گیاهان عالی

 

 • محور کشت بافت و دست‌ورزی ژنتیکی
 • تهیه پروتکل‌های ریزازدیادی برای تکثیر گیاهان استراتژیک و زینتی
 • انتقال ژن‌های موثر در بهبود کمی و کیفی گیاهان عالی با استفاده از روش‌های مختلف مهندسی ژنتیک
 • جداسازی ژن‌های با ارزش، کلون‌سازی آنها و طراحی و ساخت سازه‌های مناسب برای انتقال ژن
 • زیست شناسی سامانه‌ها در شناسایی مکانیسم­های مقاومت به تنش­های غیر زیستی
 • تولید ارقام متحمل به تنش­هایزیان آور غیرزیستی از طریق دست‌ورزی ژنتیکی

 

 • محور متابولیت‌های ثانویه
 • مطالعه مسیرهای متابولیکی در گیاهان دارویی با هدف تولید مواد مؤثره دارای ارزش اقتصادی
 • استخراج، بررسی و ارتقاء کمی و کیفی متابولیت‌های گیاهی
 • افزایش متابولیت‌های موثر گیاهی از طریق روش‌های نوین

 

 • آخرین شبکه برنامه مصوب:

 

 • خدمات مشاوره ای و تخصصی:
 • مشاوره پایان نامه‌های دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد
 • ارائه مشاوره به مراکز خدمات تخصصی و تولیدی گیاهان دارویی، زینتی، صنعتی و …
 • برگزاری نمایشگاه‌های پژوهشی کشور
 • برگزاری سمینارهای تخصصی
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای و کمک آموزشی جهت آزمایشگاه‌های علوم گیاهی و ژنتیک
Scroll Up