طرح های در دست اجرا

  • کشت گیاه چای (Camellia sinensis ) از طریق کشت بافت/ پژوهشکده علوم پایه کاربردی /۸۰%
  • افزایش مقاومت به خشکی در ارقام حساس و مقاوم گیاه خلر (Lathyrus sativus) از طریق دست‌ورزی ژنتیکی/ جهاددانشگاهی/۶۰%
  • شناسایی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی‌موثر بر خواب جوانه در گیاه چای(Camellia sinensis)  و ارائه راهکارهای مناسب در راستای افزایش کمی محصول/ جهاددانشگاهی/۵۰%
  • بررسی و آنالیز الگوی بیان ژن و معرفی ژن­های کاندید در گیاه چای (Camellia sinensis) تحت تنش خشکی/ پژوهشکده علوم پایه کاربردی /۲۰%
  • بررسی تحمل به تنش خشکی از طریق تکنیک کشت بافت و معرفی رقم برتر گیاه چای/ پژوهشکده علوم پایه کاربردی/۸۰%
Scroll Up