طرح های در دست اجرا

  •  کشت گیاه چای (Camellia sinensis ) از طریق کشت بافت
  • افزایش مقاومت به خشکی در ارقام حساس و مقاوم گیاه خلر (Lathyrus sativus) از طریق دست‌ورزی ژنتیکی
  • شناسایی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی‌موثر بر خواب جوانه در گیاه چای(Camellia sinensis)  و ارائه راهکارهای مناسب در راستای افزایش کمی محصول
  • بررسی و آنالیز الگوی بیان ژن و معرفی ژن­های کاندید در گیاه چای (Camellia sinensis) تحت تنش خشکی
  • بررسی تحمل به تنش خشکی از طریق تکنیک کشت بافت و معرفی رقم برتر گیاه چای
  • تولید کیت نانومغذی مناسب برای افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه چای با استفاده از نانو ذرات
Scroll Up