طرح های خاتمه یافته

طرح های انجام شده در ده سال گذشته:

 • مطالعه مواد کاربردی تولید شده در گیاهان با استفاده از روش‌های دست‌ورزی ژنتیکی- جهاددانشگاهی -۱۳۸۵
 • تکثیر ارقام توت‌فرنگی از طریق کشت بافت- پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۱۳۹۰
 • دست‌یابی به ریشه موئین گیاه وشق از طریق ترانسفورماسیون آن، بررسی اثرات بیولوژیک و تأثیر برخی از شرایط اکولوژیکی بر متابولیت‌‌های ثانویه (اسانس‌ها) جهاددانشگاهی – پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۱۳۹۰
 • مطالعه، پژوهش طرح سهمیه بندی و تدوین معیار مصرف سوخت در واحدهای گلخانه‌ای کشور- بخش کشاورزی، (مشترک)، (کارفرما؛ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت)-۱۳۹۰
 • کشت بافت گیاه کاپاریس Capparis Spinosa پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۱۳۹۱
 • همسانه سازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در باکتری coli– پژوهشکده علوم پایه کاربردی- ۱۳۹۱
 • اثر برخی الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آلکالوئیدهای هیوسین و هیوسیامین حاصل از ریشه‌های موئینه (hairy root) و ریشه‌های معمولی گیاه بنگ‌دانه- جهاددانشگاهی-۱۳۹۲
 • بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فلاونوئیدی در گیاه کامل و ریشه های موئین Scutellaria pinnatifida– پژوهشکده علوم پایه کاربردی -۱۳۹۲
 • شناسایی چند گونه گیاه کاپاریس با استفاده از مارکر مولکولی RAPID- پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۱۳۹۲
 • بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تام گیاه Scutellaria tournefortii در مقایسه با فلاوونوئیدهای استاندارد گیاهی جهاددانشگاهی -۱۳۹۲
 • بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه ژنی تحمل به خشکی درگیاه نخود زراعی(Cicer arietinum L)- پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۱۳۹۴
 • جوانه‌زنی چهار جمعیت گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه‌ای  تحت تنش خشکی- پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۱۳۹۴
 • جوانه‌زنی گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش‌های شوری و قلیایی- پژوهشکده علوم پایه کاربردی- ۱۳۹۴
 • شناسایی ژن‌های مقاوم به تنش‌های غیر زیستی گیاه بومی Lathyrus در محیط‌های پر تنش به روش فیزیولوژیکی و مولکولی-جهاد دانشگاهی- ۱۳۹۵
 • جداسازی ژن گلوتاتیون پراکسیداز در گیاه خلر (Lathyrus Sativusپژوهشکده علوم پایه کاربردی -۱۳۹۵
 • جداسازی و توالی یابی ژن سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) در گیاه خلر (Lathyrus Sativus)- پژوهشکده علوم پایه کاربردی -۱۳۹۵
 • جنین‌زائی سوماتیک در گیاه چای (Camellia sinensis)- پژوهشکده علوم پایه کاربردی -۱۳۹۶
Scroll Up