طرح های خاتمه یافته

طرح های انجام شده در ده سال گذشته:

 • بررسی متابولیت‌های ثانویه جنسی Chrozophora از تیره Euphorbiaceae مورد استفاده در صنایع دارویی و صنعت رنگرزی
 • مطالعه مواد کاربردی تولید شده در گیاهان با استفاده از روش‌های دست‌ورزی ژنتیکی
 • اثر برخی الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آلکالوئیدهای هیوسین و هیوسیامین حاصل از ریشه‌های موئینه (hairy root) و ریشه‌های معمولی گیاه بنگ‌دانه
 • همسانه سازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در باکتری coli
 • بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فلاونوئیدی در گیاه کامل و ریشه های موئین Scutellaria pinnatifida
 • شناسایی چند گونه گیاه کاپاریس با استفاده از مارکر مولکولی RAPID
 • بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تام گیاه Scutellaria tournefortii در مقایسه با فلاوونوئیدهای استاندارد گیاهی
 • بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه ژنی تحمل به خشکی درگیاه نخود زراعی(Cicer arietinum L)
 • شناسایی ژن‌های مقاوم به تنش‌های غیر زیستی گیاه بومی Lathyrus در محیط‌های پر تنش به روش فیزیولوژیکی و مولکولی
 • دست‌یابی به ریشه موئین گیاه وشق از طریق ترانسفورماسیون آن، بررسی اثرات بیولوژیک و تأثیر برخی از شرایط اکولوژیکی بر متابولیت‌های ثانویه (اسانس‌ها)
 • تکثیر آلوئه‌ورا از طریق کشت بافت
 • راه اندازی اتاق رشد و کشت بافت گیاهی
 • مطالعه و بررسی شرایط کشت بافت گیاه شاهبیزک
 • ١۴- مطالعه و بررسی شرایط کشت بافت گیاه گندواش
 • اثر تنظیم کننده‌های رشد برروی باززایی گندم دوروم در محیط درون شیشه
 • تکثیر انبوه Aloe vera از طریق کشت بافت
 • تکثیر ارقام توت‌فرنگی از طریق کشت بافت
 • کشت بافت گیاه کاپاریس Capparis Spinosa
 • جوانه‌زنی چهار جمعیت گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش خشکی.
 • جوانه‌زنی گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش‌های شوری و قلیایی
 • جنین‌زائی سوماتیک در گیاه چای (Camellia sinensis)
 • بررسی گیاهان دارویی ایران در مناطق مختلف و تعیین گونه‌های دارای اولویت‌های دارویی- اقتصادی
 • بررسی اکولوژیک و تعیین میزان ماده مؤثره ضدانگلی آرتمیزینین در گیاه درمنه خزری  (Artemisia annua)
 • بررسی اسانس‌های ضد میکروبی جدا شده از برخی گیاهان بومی استان تهران
 • بررسی اکولوژیک و تعیین درصد مواد مؤثره گیاهان واجد اولویت‌های دارویی اقتصادی (گیاه شاهبیزک) Atropa belladonna L.
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های منتخب از تیره فرفیون (Euphorbiaceae) به منظور پیشنهاد گونه‌هایی با قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی پشم و خامه مورد استفاده در صنایع فرش (فاز مطالعاتی)
 • جمع آوری بذرهای گیاهان دارویی استان تهران به‌منظور ایجاد بانک بذر گیاهی
 • اصلاح، بهبود و توسعه فناوری‌های لازم به منظور تولید گیاهان زینتی، (کارفرما؛ وزارت صنایع)
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی رابطه اکولوژیک جوامع گیاهان شاخص و میکوریز خارتوران
 • مطالعه، پژوهش طرح سهمیه بندی و تدوین معیار مصرف سوخت در واحدهای گلخانه‌ای کشور- بخش کشاورزی، (مشترک)، (کارفرما؛ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت)
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های جنس Chrozophora از تیره فرفیون با قابلیت کاربرد صنعت رنگرزی پشم و خامه
Scroll Up