طرح های خاتمه یافته

 • مطالعه جامع حوضه رسوبی (پتروگرافی، ژئوشیمی، پالینولوژی) و چینه­نگاری سکانسی سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان- سیاهو در میدان پارس جنوبی (چاه شماره SPD1-14) و انطباق نتایج بامیادین مجاور،( کارفرما:‌شرکت نفت و گاز پارساختتام: ۱۳۹۷)
 • ارزیابی جامع بخش عرب سازند سورمه،(کارفرما:دفتر مرکزی، اختتام:  ۱۳۹۷ )
 • ارزیابی ژئوشیمیایی و تعیین سیستم هیدروکربوری یکی از میادین جنوب غربی ایران، (کارفرما:دفتر مرکزی، اختتام:۱۳۹۷)
 • تحلیل نشانگرهای لرزه ای چندگانه با استفاده از روش های بهینه هوش مصنوعی برای استخراج قوانین موجود بین اطلاعات لرزه ای و واقعیت زمین شناسی جهت شناسایی و مدل سازی مخازن هیدروکربن، (کارفرما:دفتر مرکزی،اختتام: ۱۳۹۸)
 • مطالعه جامع مدلی و ارزیابی میدانی سناریوهای ازدیاد برداشت و بهینه‌سازی تولید در میادین منطقه سیری با اولویت میادین سیوند، دنا و اسفند، (فاز دوم)، (کار فرما:شرکت نفت  فلات قاره، اختتام:۱۳۹۸)
 • ارزیابی جامع میادین سیری (C,D) (فاز اول) ( کارفرما:شرکت نفت فلات قاره ،‌اختتام:۱۳۹۵)
 • توسعه نرم افزارهای حوزه بالادستی صنعت نفت، فاز صفر: تعیین اولویت تدوین و شاخص‌های نرم‌افزاری و مراکز( کارفرما:مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران،‌اختتام:۱۳۹۵)
 • بررسی کاربرد میانبارهای سیال در تحلیل حوضه‌های رسوبی و اکتشاف نفت و گاز و تهیه بانک اطلاعاتی( کارفرما:دفتر مرکزی،‌اختتام:۱۳۹۴)
 • مطالعه امکان‌سنجی استفاده از مدل‌سازی فیزیک‌سنگ در سرشت‌نمایی لرزه‌ای مخزن سروک( کارفرما:دفتر مرکزی،‌اختتام:۱۳۹۳)
 • تدوین نرم افزار تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی موسوم بهwell logging (فاز اول)( کارفرما:ژوهشکده علوم پایه کاربردی،‌اختتام:۱۳۹۳)
 • امکان‌سنجی استفاده از برداشت‏های لرزه‏ای تکرار شده با هندسه متفاوت جهت بررسی خصوصیات دینامیک مخزن در میدان دالپری( کارفرما:شرکت نفت مناطق مرکزی،‌اختتام:۱۳۹۰)
 • ارزیابی حوضه رسوبی، بررسی دیاژنز و عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی ماسه سنگ‌های سازند فراقان در مقطع سطح الارضی کوه گهکم، میدان گلشن (چاه‌های G3و G4) و چاه‌های دارنگ۱، کیش۲، سلمان (۲SKD-1)، فردوسی۲ و پارس جنوبی (SPD12B-08)( کارفرما:شرکت نفت و گاز پارس اختتام: ۱۳۸۹)
 • مطالعه کانی‌های رسی و ایزوتوپ‌های پایدار (اکسیژن و کربن) سیمان‌های کربناته در ارتباط با تاریخچه تدفین سازند فراقان به عنوان سنگ منشأ یا مخزن هیدروکربن( کارفرما:دفتر مرکزی ، اختتام:۱۳۸۹)
 • بررسی کاربرد روش‌های ژئوشیمی آلی در اکتشاف نفت( کارفرما:دفتر مرکزی ، اختتام:۱۳۸۹)
 • بررسی کاربردهای نوین خودپذیری مغناطیسی در اکتشاف نفت( کارفرما:دفتر مرکزی ، اختتام:۱۳۸۹)
 •  مطالعه کاربرد آنالیز لرزه مشمول زمان در سرشت‌نمایی مخزن( کارفرما:دفتر مرکزی ، اختتام:۱۳۸۹)
 • معرفی روش اکتشافی لرزه‌ای بازتابی کم عمق و کاربردهای آن(کارفرما:دفتر مرکزی ، اختتام:۱۳۸۹)
Scroll Up