کتب و مقالات

کتاب های تالیف شده:

 • پاکسازی آلودگی های نفتی آب زیرزمینی، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۳
 • روشهای اندازه گیری تبادل آبهای سطحی و زیرزمینی، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۵
 • مدیریت محیط زیست روستا، جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه شهید بهشتی، ‏‏۱۳۹۵.

مقالات چاپ شده:

 • Process modeling for Removal of Acid Dye from Environmental Samples by a New Nanocomposite Based on Graphene-Periodic Mesoporous Silica H. Tabani, K. Khodaei, “The 9th Seminar of Chemistry and environment”۳-۴
 • September 2019, Arak, Iran.
 • A Green Dual-gel Electromembrane Extraction Combined with Colorimetric Paper-based Analytical Device for the Parallel Determination of Cr(III) and Cr(VI) Species in Water Samples H. Tabani, K. Khodaei, F. D. Zare, W. Alahmad,  P. Varanusupakul, “The 26th Iranian Seminar of Analytical Chemistry”۲۵-۱۷-Aug.2019-Semnan, Iran.
 • H. Tabani, K. Khodaei, F.D. Zare, A.R. Fakhari, S. Nojavan, Prediction of chiral separation for enantiomer separation of chiral compounds by capillary electrophoresis modified with novel chiral selectors. “۲۳rd Iranian Seminar of Analytical Chemistry” ۳۰ Aug, 2016, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
 • H. Tabani, K. Khodaei, Y. Bide, F. D. Zare, S. Mirzaei, A. R. Fakhari, Application of pH sensitive Magnetic Microgel as a Smart Sorbent for preconcentration of Herbicides. 26th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2015), July 5-8, 2015, Tbilisi, Georgia.
 • H. Tabani, K. Khodaei, Y. Bide, F. D. Zare, S. Mirzaei, A. R. Fakhari, Determination of herbicides in environmental samples using pH-sensitive magnetic microgel as a smart sorbent. International conference of environmental science (CESET 2015) May 5-6, 2015, Tehran, Iran.
 • H. Tabani, K. Khodaei, F.D. Zare, S. K. Movahed, M. Dabiri, Evaluation of sandwich graphene as a new sorbent for the removal of acid dyes from environmental samples. “۲۳rd Iranian Seminar of Analytical Chemistry” ۳۰ Aug, 2016, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
 • Hatefi Rahele, Shahsavari Ali Akbar, Khodaei Kamal and Asadian Farhad, 2015, Groundwater Quality Assessment specially the effect of Chromite Ores in Jovein, Sabzevar, NE Iran, International Conference on Research in EngineeringT Science and Technology.
 • Amm,lavipanah, S.K., Matinfar, H.R. and Khodaei, K., 2006, The use of remote sensing data and geographic information system in the study of petroleum mulch on soil surface and sand dune fixation, 2th Workshop of the EARSel SIG on Land Use and Land Cover, 28-30 September, Bonn, Germany.
 • Alavipanah, S.K., Amiri, R. and Khodaei, K., 2007, The use of spectral signature in extraction of water quality parameters in the lake Urmia, Iran, 10th Workshop of the ISPMSRS,12-14, March, Davos, Switzerland.
 • Mahmoodlu, M.G, Raghimi, M., Tahmasebi, A. and Khodaei, K., 2008, Salt water intrusion in water wells by using of hydrogeochemistry study (case study: Sari city), IAHR international groundwater symposium, 18-20, June, Istanbul, Turkey.
 • Mahmoodlu, M.G, Raghimi, M., Tahmasebi, A. and Khodaei, K., 2008, The study on sanctum quality of drinking water wells, IAHR international groundwater symposium, 18-20, June, Istanbul, Turkey.
 • Hekmatnejad, A., Koneshloo, M. and Khodaei, K., 2010, Using Disjunctive Kriging, a Nonlinear Estimator in Modeling Distribution of Nitrate in Underground Water (Case Study: Dezfoul-Andimeshk’s Aquifer),
 • خدائی کمال، ناصری حمیدرضا، شهسواری علی اکبر، هاتفی راحله و اسدیان فرهاد، ۱۳۹۴، تعیین عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب زیرزمینی دشت دزفول – اندیمشک با استفاده از روش تحلیل عاملی ، فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره ۳۴، صفحات ۱۸-۱
 • تابانی هادی، خدایی کمال، بیده یاسمین، درآبادی زارع فرزانه، میرزایی سعید و فخاری زواره علیرضا، ۱۳۹۴، سنتز نانوذرات پلیمری هوشمند برای استخراج سموم فنوکسی اسید از نمونه های آب رودخانه، فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره ۳۶، صفحات ۳۲-۲۳
 • شهسواری علی اکبر، خدایی کمال، دلخواهی بهزاد، هاتفی راحله، اسدیان فرهاد و نجیبی سید محمد امین، ۱۳۹۴، طراحی و ساخت مینی پیزومتر برای اندازه گیری میزان تبادل آب سطحی و زیرزمینی، فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره ۳۵، صفحات ۷۳-۶۱
 • اسدیان فرهاد، هاتفی راحله، اعتباری بهروز، دلخواهی بهزاد، خدایی کمال و شهسواری علی اکبر، ۱۳۹۳، بررسی روشهای تفسیر پمپاژ پله ای تک چاهی برای محاسبه قابلیت انتقال آبخوان، فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره ۳۲، صفحات ۹۷-۱۱۰
 • دلخواهی بهزاد ، اسدیان فرهاد ، خدایی کمال ، ۱۳۹۲، مقایسه توانایی روش های شعاع ثابت محاسبه ای و عددی در تعیین حریم حفاظتی چاههای شرب، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال هفتم، شماره بیست و ششم
 • دلخواهی بهزاد ، خدایی کمال ، اسدیان فرهاد ، ۱۳۹۲، مقایسه روشهای ترسیم حریم حفاظتی چاه: مطالعه موردی چاههای شرب شهر همدان، فصلنامه تحقیقات منابع آب، سال نهم، شماره دوم
 • هاتفی راحله، شهسواری علی اکبر و اسدیان فرهاد و خدایی کمال، ۱۳۹۲، ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی جوین با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال هفتم، شماره بیست و هشتم
 • خدائی کمال، حسین محمدزاده، ناصری حمیدرضا و شهسواری علی اکبر، ۱۳۹۱، بررسی آلودگی نیترات آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک و تعیین منشا آلودگی به کمک ایزوتوپهای ۱۵N و ۱۸O، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال ششم، شماره بیست و دوم.
 • کرمی شاهملکی، نورالله، بهبهانی، حمیدرضا، مساح علیرضا و خدایی کمال، ۱۳۹۱، مقایسه روشهای DRASTIC , Logistic Regression اصالح شده و -AHP DRASTIC در بررسی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی، فصلنامه محیط شناسی، سال ۳۸، شماره ۴
 • علوی پناه سید کاظم، سراجیان محمدرضا و خدائی کمال ، ۱۳۸۸، تهیه مدل دمای سطحی LST بیابان با استفاده از داده های حرارتی ماهواره AVHRR و داده های زمینی ، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، سال چهل و یکم، شماره ۶۷، ۱-۱۱
 • قره‌محمودلو، رقیمی مصطفی، صفارزاده علی و خدائی کمال، ۱۳۸۷، استفاده از روشهای گرافیکی و آماری چند متغیره در تعیین عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی شهر بندر گز، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال دوم، شماره هفتم، ۱۳-۲۳.
 • خدائی کمال، شهسواری علی اکبر و اعتباری بهروز، ۱۳۸۵،ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت جوین با استفاده از روش های DRASTIC و GODS، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال دوم، شماره چهارم، ۷۳-۸۷.
 • علوی پناه سید کاظم، خدائی کمال و جعفربیگلو منصور، ۱۳۸۴، مطالعه کارایی داده‌های ماهواره‌ای در بررسی کیفیت آب در دو سوی میانگذر دریاچه ارومیه ، مجله پژوهش‌های جغرافیایی ، سال سی و هفتم، شماره ۵۳، ۵۷-۶۹.
 • کرمی شاهملکی نورالله، بهبهانی سید محمود رضا، مساح علیرضا و خدائی کمال، ۱۳۸۹، بهینه‌سازی مدل DRASTIC با استفاده از روش‌های آمار ناپارامتری، فصلنامه زمین شناسی ایران،سال سوم، شماره ۱۴
 • ناصری حمید رضا، خدائی کمال، ۱۳۸۱، استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در اکتشاف آب زیرزمینی در جنوبغرب دریاچه ارومیه، مجله علوم زمین ، نشریه دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، شماره سوم
 • تعیین مقدار علف­کش­های فنوکسی اسید از نمونه­های آبی با استفاده از نانو ذرات پلیمری هوشمند مغناطیس شده سنتزیهادی تابانی، کمال خدایی، یاسمین بیده، هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست، ۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • ناصری حمیدرضا، خدائی کمال، ۱۳۷۹، تهیه نقشه خطواره‌ها و پوشش گیاهی به عنوان نمایانگر آب زیرزمینی در شمال
  شرق اشنویه با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران ، ۱۰-۸ شهریور، تبریز.
 • ناصری حمیدرضا، خدائی کمال، ۱۳۸۰، ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی سازندهای سخت جنوبغرب دریاچه ارومیه با استفاده از RS و GIS، پنجمین همایش انجمن زمین‌شناسی، ۱۶-۱۴ شهریور، تهران.
 • برزگر فرخ و خدائی کمال، ۱۳۸۰، مطالعه دریاچه ارومیه با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، اولین همایش دریاچه ارومیه، ارومیه .
 • خدائی کمال، محمدی جواد، ۱۳۸۱، کاربرد GIS در مکانیابی فضای سبز شهری ( مورد: منطقه دو تبریز)، همایش ملی فضای سبز شهری، ۹-۸ آبان، ارومیه.
 • علوی پناه سیدکاظم، و خدائی کمال، ۱۳۸۱، مطالعه اثر میانگذر دریاچه ارومیه بر روی پارامترهای کیفی آب با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، همایش میانگذر دریاچه ارومیه و محیط زیست، ارومیه،
 • خدائی کمال، ناصری حمیدرضا و اسدیان فرهاد، ۱۳۸۱، شبیه‌سازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت تسوج با استفاده از GIS و مدل ریاضی، بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۳۰-۲۸ بهمن، تهران
 • خدائی کمال و شهسواری علی اکبر، ۱۳۸۲، پهنه بندی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی آبخوان دشت بهبهان نسبت به آلاینده های سطحی با استفاده از روش DRASTIC و GIS، بیست و دومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۲۹-۲۷ بهمن، تهران.
 • شهسواری علی اکبر، خدائی کمال و اصغری مقدم اصغر، ۱۳۸۳، تهیه بیلان آبی و مدل ریاضی آبخوان دشت عجب‌شیر با استفاده از ,Modflow  RS و GIS. بیست و سومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۲۸-۲۶ بهمن، تهران
 • شهسواری علی اکبر و خدائی کمال، ۱۳۸۴، تهیه مدل جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت بهبهان با استفاده از GIS ، نهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم، ۹-۸ شهریور، تهران .
 • خدائی کمال، شهسواری علی اکبر، اعتباری بهروز و هاتفی راحله، ۱۳۸۵، بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای DRASTIC بر نتایج حاصل از ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت جوین، دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۵-۱۳ شهریور، تهران.
 • شهسواری علی اکبر،اسدیان فرهاد، خدائی کمال، و احمدی فرهاد، ۱۳۸۵، ارزیابی حساسیت و آلودگی آبخوان میان آب شوشتر به آفت کشها، بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، تهران، ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند، تهران.
 • خدائی کمال، شهسواری علی اکبر، ۱۳۸۶، بررسی تبادل آب سطحی و زیرزمینی دشت دزفول – اندیمشک با استفاده از مدل و GIS، یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۵-۱۳ شهریور، مشهد.
 • رحیم خانی آسیه و خدائی کمال، ۱۳۸۷، ارزیابی آسیب پذیری دشت اوان با استفاده از مدل‌های ریاضی و GIS، دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند، اهواز.
 • -رضایی محسن، جمعه نیا جلال، خدائی کمال و زارع محمدرضا، ۱۳۸۷، پیش بینی عملکرد بهینه آبخوان دشت حصاروئیه با استفاده از مدل ریاضی، کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره‌برداری آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۹-۸ بهمن، کرمان.
 • شهسواری علی اکبر، ناصری حمیدرضا، خدائی کمال و اسدیان فرهاد، ۱۳۸۸، اثرات زیست محیطی فعالیت های انسانی بر منابع آب محدوده مطالعاتی بهبهان، نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی، ۲۸ آبان، بهبهان
 • خدائی کمال، شهسواری علی اکبر، اسدیان فرهاد، هاتفی راحله و قره‌محمودلو مجتبی، ۱۳۸۸، تعیین عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل عاملی دشت دزفول اندیمشک، نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی، دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
 • هاتفی راحله، اسدیان فرهاد، مسعودیان فریبرز و خدائی کمال، ۱۳۸۸، بررسی حضور کروم در آب زیرزمینی منطقه جوین سبزوار (خراسان رضوی- ایران)، نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی، دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
 • رستمی صالح، نخعی محمد و خدائی کمال، ۱۳۸۹، بررسی تاثیر تغذیه مصنوعی بر پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قروه، نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، کرمانشاه
 • حکمت نژاد امین، شهسواری علی اکبر و خدائی کمال، ۱۳۸۸، مدل سازی آلودگی آبهای زیر زمینی با استفاده از روش­های زمین­آماری کریجینگ معمولی و شاخص، سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، تهران
 • حکمت نژاد امین، خدائی کمال و شهسواری علی اکبر، ۱۳۸۸، به کارگیری روش­ زمین­آماری غیر­خطی کرجینگ­انفصالی در مدل­سازی توزیع نیترات در آب­های زیرزمینی، سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، تهران
 • خدائی کمال، شاهملکی نورالله، بهبهانی سید محمود رضا، مساح بوانی علیرضا و شهسواری علی اکبر، ۱۳۸۸، به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دزفول اندیمشک، سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، تهران
 • هاتفی راحله، اسدیان فرهاد، خدائی کمال، مسعودی فریبرز، ۱۳۸۹، تغییرپذیری مکانی کروم در آب‌های زیرزمینی محدوده جوین سبزوار، چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین، ۲۷-۲۵ شهریور، دانشگاه ارومیه
 • شهسواری علی اکبر، خدائی کمال ، اسدیان فرهاد ، هاتفی راحله و حسنی خلیل، ارزیابی و تعیین روند میزان یون نیترات در چاه‌های شرب شهر اندیمشک، ۱۳۸۸،سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، تهران.
 • شهسواری علی اکبر، خدائی کمال ، هاتفی راحله و اسدیان فرهاد ، شناسایی و بررسی منشا هیدروکربن های نفتی در آب زیرزمینی آبخوان دزفول- اندیمشک، ۱۳۹۰،پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
 • راحله هاتفی– مرتضی خضری – علی اکبر شهسواری – کمال خدایی و یوسف زادی، تاثیر توده های گرانیتوئیدی اهر بر منابع آب و خاک از دیدگاه زیست محیطی، ۱۳۹۰، پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
 • راحله هاتفی– مرتضی خضری – علی اکبر شهسواری – کمال خدایی، بررسی ارتباط توزیع فلزات سنگین در آب زیرزمینی و نقش دگرسانی توده گرانیتوئیدی اهر بر آنها، پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
 • راحله هاتفی–  فرهاد اسدیان–  – کمال خدایی و علی اکبر شهسواری، بررسی خصوصیات هیدرو شییایی و کیفیت اب زیرزمینی محدوده جوین، پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
 • هاتفی راحله، شهسواری علی اکبر، اسدیان فرهاد و خدائی کمال، بررسی شواهد صحرایی و شیمیایی حضور کروم VI در آب زیرزمینی محدوده جوین، ۱۳۹۱، شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 • راحله هاتفی،کمال خدایی، علی اکبر شهسواری ، فرهاد اسدیان، بررسی آلودگی آنتیموان در منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی، ۱۳۹۱، سومین کنگره عناصر کمیاب
 • کمال خدایی، حسین محمدزاده، حمیدرضا ناصری، علی اکبر شهسواری، تعیین منشا آلودگی نیترات در آبخوان دزفول- اندیمشک به کمک ایزوتوپهای ۱۵N و ۱۸O، ۱۳۹۲، نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار.
 • شهسواری علی اکبر، خدائی کمال، اسدیان فرهاد ، نخعی محمد ، سردار علی، مرادی ابوالفضل ، هاتفی راحله ، منشا و توزیع شوری آب در آبخوان جزیره خارگ ، ۱۳۹۲، هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 • شهسواری علی اکبر، خدائی کمال ، هاتفی راحله ، اسدیان فرهاد و مدبری سروش ، نقش توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی در ایجاد آلودگی‌های شیمیایی زیست‌محیطی در منطقه اهر ، ۱۳۹۲، هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 • اسدیان فرهاد، ، هاتفی راحله ، دلخواهی بهزاد،خدائی کمال و شهسواری علی اکبر، به کارگیری روش مدلسازی معکوس برای تحلیل آزمونهای پمپاژ، ۱۳۹۲، هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 • راحله هاتفی،فرهاد اسدیان، علی اکبر شهسواری   و کمال خدایی، بررسی شاخص­های ارزیابی آلودگی در آبخوان ­ پایین دست افیولیت‌های شمال سبزوار، ۱۳۹۲، هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 • ناصری حمیدرضا، جان جانه بتول و شهسواری علی اکبر، بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی منابع آب معدن گل‌گهر با استفاده از تحلیل عاملی، ۱۳۹۲، هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 • شهسواری علی اکبر ، اسدیان فرهاد ، خدایی کمال ، احمدی فرهاد و هاتفی راحله ، تاثیر پدیده های زمین زاد و بشرزاد بر کیفیت منابع آب زیرزمینی _ مطالعه موردی آبخوان شوشتر، ۱۳۹۳، اولین همایش ملی آب، انسان، زمین.
 • شهسواری علی اکبر ، خدایی کمال، اسدیان فرهاد و هاتفی راحله ، تلفیق GIS و RS در مکانیابی محل تغذیه مصنوعی آبخوان جزیره خارگ، ۱۳۹۳، هشتمین همایش ملی زمین شناسی.
 • هاتفی، راحله، اسحاقیان، کاظم، خدایی کمال، شهسواری علی اکبر و اسدیان فرهاد، بررسی خصوصیات هیدروشیمیایی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی محدوده بجستان یونسی، ۱۳۹۳، اولین همایش ملی آب، انسان، زمین.
 • هاتفی راحله، اعتباری بهروز، اسدیان فرهاد، خدایی کمال و شهسواری علی اکبر ، چرا میزان کروم در آب زیرزمینی پایین دست افیولیت های بیرجند بالاتر از پایین دست افیولیت های جوین است؟، ۱۳۹۳، هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.
 • شهسواری علی اکبر ، خدایی کمال، اسدیان فرهاد و هاتفی راحله ، اثرات آلودگی هوا بر کیفیت منابع آب، ۱۳۹۳، اولین همایش علمی – دانشجویی هوای پاک،.
 • شهسواری علی اکبر ، خدایی کمال ، دلخواهی یهزاد ، هاتفی راحله و اسدیان فرهاد ، طراحی و ساخت مینی پیزومتر برای اندازه گیری میزان تبادل آب سطحی و زیرزمینی، ۱۳۹۴، دومین همایش ملی آب، انسان، زمین.
 • شهسواری علی اکبر ، خدایی کمال ، هاتفی راحله، اسدیان فرهاد و نجیبی سید محمد امین ، آب سطحی و زیرزمینی به عنوان منبعی واحد، ۱۳۹۵، کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست.
 • شهسواری علی اکبر ، خدایی کمال ، هاتفی راحله، اسدیان فرهاد و نجیبی سید محمد امین ، مروری بر روش های اندازه گیری تبادل آب سطحی و زیرزمینی، ۱۳۹۵، کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست.
 • قبادی علمداری شعله ، اصغری مقدم اصغر و شهسواری علی اکبر ، ۱۳۹۵،. بررسی تاثیر اعمال سناریوهای مختلف استفاده تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی در دشت دهلران، ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب.
 • قبادی علمداری شعله ، اصغری مقدم اصغر و شهسواری علی اکبر ، ۱۳۹۵،. تهیه بیلان آبخوان دشت دهلران ، ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب.
Scroll Up