طرح های در دست اجرا

  • ارائه خدمات فنی و مهندسی پاکسازی آلودگی نفتی آب زیرزمینی محدوده پالایشگاه تهران، کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران (پالایشگاه تهران)
  • تفکیک منشا آلودگی نفتی آب زیرزمینی در محدوده پالایشگاه تهران، کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران (پالایشگاه تهران)
  • حذف آرسنیک از آب زیرزمینی در محدوده تکاب با استفاده از نانوذرات در مقیاس پایلوت صحرایی (طرح مشترک با دانشگاه دویسبرگ آلمان)
  • توسعه روش‌های تصمیم‌گیری در پهنه بندی مخاطرات بهداشتی ناشی از آلودگی های زمین زاد (تاکید بر ارسنیک)– مطالعه موردی برد سیر با استفاده از مدل ارزیابی چند متغیره مکانی (SMCE). معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
  • بهینه سازی پاکسازی و حذف آلودگی نفتی LNAPL از محیط متخلخل به کمک تکنیک گرمایش محیط –مدلسازی فیزیکی. معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
Scroll Up