طرح های در دست اجرا

  • ارائه خدمات فنی و مهندسی پاکسازی آلودگی نفتی آب زیرزمینی محدوده پالایشگاه تهران، کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران (کارفرما: پالایشگاه تهران)
  • حذف آرسنیک از آب زیرزمینی در محدوده تکاب با استفاده از نانوذرات در مقیاس پایلوت صحرایی (طرح مشترک با دانشگاه دویسبرگ آلمان)
  • توسعه روش‌های تصمیم‌گیری در پهنه بندی مخاطرات بهداشتی ناشی از آلودگی های زمین زاد (تاکید بر ارسنیک)– مطالعه موردی برد سیر با استفاده از مدل ارزیابی چند متغیره مکانی (SMCE). معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
  • بهینه سازی پاکسازی و حذف آلودگی نفتی LNAPL از محیط متخلخل به کمک تکنیک گرمایش محیط –مدلسازی فیزیکی.(کارفرما :معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی)
  • خدمات فنی مهندسی و نظارتی بازیابی مواد نفتی و پاک سازی آلودگی نفتی آب زیرزمینی منطقه تاسیسات صنعتی ری (کارفرما: پالایشگاه تهران)
  • تفکیک منشا آلودگی نفتی آب زیرزمینی ناشی از مناطق پالایشگاهی با استفاده از روش های ژئوشیمیایی(کارفرما :معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی)
  • بهینه سازی پاکسازی و حذف آلودگی نفتی LNAPL از محیط متخلخل به کمک تکنیک گرمایش محیط –مدلسازی فیزیکی(کارفرما :معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی)
  • مطالعه ژئوشیمی، تهیه بانک اطلاعاتی، تعیین میزان عناصر کمیاب و ارزیابی پتانسیل اقتصادی استحصال آنها با توجه به  استاندارها و برنامه های زیست محیطی در شورابه های نفتی میادین نفت و گاز فلات قاره ایران،( کارفرما: فلات قاره)
  • تصفیه پساب صنعتی واحد بهره برداری نفت قشم جهت تخلیه به محیط پذیرنده بر اساس استاندارد ملی کشور (کارفرما: طرح فناورانه)
Scroll Up