طرح های خاتمه یافته

طرح های انجام شده در ده سال گذشته:

 • تفکیک منشا آلودگی نفتی آب زیرزمینی در محدوده پالایشگاه تهران، کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران( کارفرما: پالایشگاه تهران)
 • خدمات مشاوره استحصال و پاک سازی مواد نفتی از لایه آبخوان منطقه ( کارفرما: پالایشگاه تهران)
 • خدمات انجام آزمایش نمونه های طیف گسترده ای از ترکیبات نفتی شامل انواع فرآورده ها و نفت خام( کارفرما:پالایشگاه تهران)
 • توسعه روش‌های تصمیم‌گیری در پهنه بندی مخاطرات بهداشتی ناشی از آلودگی های زمین زاد (تاکید بر ارسنیک)– مطالعه موردی برد سیر با استفاده از مدل ارزیابی چند متغیره مکانی (SMCE). ( کارفرما:معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی)
 •  انجام آنالیز طیف گسترده ای از ترکیبات نفتی شامل انواع فرآورده ها و نفت خام در راستای تعیین منشا آلودگی نفتی آب زیرزمینی.( کارفرما: پالایشگاه تهران، ۱۳۹۶)
 • حذف سموم فنوکسی اسید از نمونه های آب زیرزمینی با استفاده از نانو ذرات پلیمری هوشمند(کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۴)
 • تصفیه آب همراه نفت و استحصال لیتیم در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی،(کارفرما دفتر مرکزی، ۱۳۹۴)
 • مطالعات شناخت منابع آب زیرزمینی جزیره خارک، (کارفرما: شرکت ملی نفت ایران، ۱۳۹۱)
 • طراحی و ساخت مدل پایلوت آزمایشگاهی زیست پالایی آلودگی های نفتی (BTEX) آب زیرزمینی به صورت درجا–منطقه غیر اشباع، (کارفرما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴)
 • حذف آلودگی نفتی (ترکیبات BTEX ) از منابع آب با استفاده از نانوذرات گرافن دوپ شده با نیتروژن، (کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴)
 • پهنه بندی اثرات زیست محیطی آلودگی های زمین زاد در محدوده شهرستان تکاب، (کارفرما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۶)
 • تهیه راهنمای ارزیابی، پیشگیری و پاکسازی آلودگی‌های نفتی آب زیرزمینی،( کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۹۲)
 • شناخت منابع آلاینده، پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی آبخوان دزفول اندیمشک، (کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ۱۳۸۹)
 • به‌کارگیری زیست نشانگرها و ردیاب‌های ایزوتوپی برای بررسی تبادل کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت صفی‌آباد دزفول، ۱۳۸۹
 • بهینه‌یابی متد تحلیل اطلاعات پمپاژ تک چاهی در وصول پارامترهای هیدرودینامیک سفره‌های آب زیرزمینی، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی ۱۳۹۳ )
 • تعیین حریم حفاظتی (بهاشتی) چاه شرب با استفاده از مدل ریاضی و GIS مطالعه مورد چاه‌های شرب: دشت بهار همدان، (کارفرما؛ شرکت آب و فاضلاب استان همدان ۱۳۹۳)
 • تهیه و واسنجی مدل DRASTIC برای پهنه‌بندی آسیب‌پذیری و ارزیابی خطر آفت‌کش‌های موجود در آب زیرزمینی‌ـ آبخوان”میان آب” شوشتر، (کارفرما؛ سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۹۰)
 • پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان دشت جوین در مقابل آلودگی با استفاده از روش‌های DRASTIC و GODS، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی ۱۳۸۷)
 •  بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی و تحقیق برای علت افت سطح آب زیرزمینی در محدوده بجستان یونسی، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی۱۳۸۷)
 • روش تلفیقی پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت بهبهان با استفاده از GIS و مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی، (کارفرما؛ سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۹۰)
 • بررسی اثرات زیست محیطی افیولیت‌های جوین در آلودگی آب زیرزمینی منطقه، (کارفرما؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست ۱۳۸۸)
 • بررسی آلودگی منابع آبی شمال استان تهران توسط زهاب اسیدی معادن (AMD) ذغال‌سنگ، (کارفرما؛ سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۹)
 • مطالعات شناخت منابع آب زیرزمینی جزیره خارک، (کارفرما: شرکت ملی نفت ایران،مدیر پروژه ۱۳۹۱)
 • مدل ریاضی تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی شوشتر با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان،مدیر پروژه ۱۳۸۵‌)
 • مدل ریاضی تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی دزفول ـ اندیمشک با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، ( کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان،مدیر پروژه ۱۳۸۵ )
 • بررسی تأثیر انتقال آب کمال صالح بر منابع آب زیرزمینی مخروط افکنه اراک و ارائه مدل مدیریت بهره‌برداری از چاه‌های آب شرب موجود در شهر اراک، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای استان مرکزی)
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده آهودشت با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان،مدیر پروژه ۱۳۸۵ )
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده دشت عباس با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان،مدیر پروژه ۱۳۸۵)
 • مدل ریاضی تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی بهبهان با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی،(کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه ۱۳۸۵)
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده اوان با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه ۱۳۸۵)
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده بهبهان با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه ۱۳۸۴)
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده شوشتر با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه ۱۳۸۲ )
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده دزفول ـ اندیمشک با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه ۱۳۸۲ )
 • استفاده از پیزومانومتر به منظور برآورد تبادلات آبی میان رودخانه آغمیون و آبخوان دشت سراب، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی ۱۳۹۴ )
 • تهیه‌ی مدل ژئوشیمیایی انتقال و پهنه‌بندی خطر آلودگی‌های شیمیایی زیست‌محیطی ناشی از توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی در منطقه‌ی اهر، (معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۸)
 • بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی و تحقیق برای علت افت سطح آب زیرزمینی در محدوده بجستان یونسی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان، ۱۳۸۶)
Scroll Up