طرح های خاتمه یافته

طرح های انجام شده در ده سال گذشته:

 • طراحی و ساخت مدل پایلوت آزمایشگاهی زیست پالایی آلودگی های نفتی (BTEX) آب زیرزمینی به صورت درجا– منطقه غیر اشباع، کارفرما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴
 • حذف آلودگی نفتی (ترکیبات BTEX ) از منابع آب با استفاده از نانوذرات گرافن دوپ شده با نیتروژن، کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴
 • پهنه بندی اثرات زیست محیطی آلودگی های زمین زاد در محدوده شهرستان تکاب، کارفرما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۶
 • تهیه راهنمای ارزیابی، پیشگیری و پاکسازی آلودگی‌های نفتی آب زیرزمینی، کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۹۲
 • شناخت منابع آلاینده، پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی آبخوان دزفول اندیمشک، کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ۱۳۸۹
 • به‌کارگیری زیست نشانگرها و ردیاب‌های ایزوتوپی برای بررسی تبادل کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت صفی‌آباد دزفول، ۱۳۸۹
 • بهینه‌یابی متد تحلیل اطلاعات پمپاژ تک چاهی در وصول پارامترهای هیدرودینامیک سفره‌های آب زیرزمینی، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی) ۱۳۹۳
 • تعیین حریم حفاظتی (بهاشتی) چاه شرب با استفاده از مدل ریاضی و GIS مطالعه مورد چاه‌های شرب: دشت بهار همدان، (کارفرما؛ شرکت آب و فاضلاب استان همدان) ۱۳۹۳
 • تهیه و واسنجی مدل DRASTIC برای پهنه‌بندی آسیب‌پذیری و ارزیابی خطر آفت‌کش‌های موجود در آب زیرزمینی‌ـ آبخوان”میان آب” شوشتر، (کارفرما؛ سازمان آب و برق خوزستان) ۱۳۹۰
 • پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان دشت جوین در مقابل آلودگی با استفاده از روش‌های DRASTIC و GODS، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی) ۱۳۸۷
 • بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی و تحقیق برای علت افت سطح آب زیرزمینی در محدوده بجستان یونسی، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی)۱۳۸۷
 • روش تلفیقی پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت بهبهان با استفاده از GIS و مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی، (کارفرما؛ سازمان آب و برق خوزستان)۱۳۹۰
 • بررسی اثرات زیست محیطی افیولیت‌های جوین در آلودگی آب زیرزمینی منطقه، (کارفرما؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست)۱۳۸۸
 • بررسی آلودگی منابع آبی شمال استان تهران توسط زهاب اسیدی معادن (AMD) ذغال‌سنگ، (کارفرما؛ سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۹
 • مطالعات شناخت منابع آب زیرزمینی جزیره خارک، کارفرما: شرکت ملی نفت ایران، (مدیر پروژه) ۱۳۹۱
 • مدل ریاضی تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی شوشتر با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، (مدیر پروژه) ۱۳۸۵
 • مدل ریاضی تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی دزفول ـ اندیمشک با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، (مدیر پروژه) ۱۳۸۵
 • بررسی تأثیر انتقال آب کمال صالح بر منابع آب زیرزمینی مخروط افکنه اراک و ارائه مدل مدیریت بهره‌برداری از چاه‌های آب شرب موجود در شهر اراک، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای استان مرکزی)
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده آهودشت با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، (مدیر پروژه) ۱۳۸۵
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده دشت عباس با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، (مدیر پروژه) ۱۳۸۵
 • مدل ریاضی تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی بهبهان با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، (مدیر پروژه) ۱۳۸۵
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده اوان با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، (مدیر پروژه) ۱۳۸۵
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده بهبهان با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، (مدیر پروژه) ۱۳۸۴
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده شوشتر با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، (مدیر پروژه)۱۳۸۲
 • مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده دزفول ـ اندیمشک با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، (مدیر پروژه)۱۳۸۲
 • استفاده از پیزومانومتر به منظور برآورد تبادلات آبی میان رودخانه آغمیون و آبخوان دشت سراب، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی)۱۳۹۴
 • تهیه‌ی مدل ژئوشیمیایی انتقال و پهنه‌بندی خطر آلودگی‌های شیمیایی زیست‌محیطی ناشی از توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی در منطقه‌ی اهر، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۸
 • بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی و تحقیق برای علت افت سطح آب زیرزمینی در محدوده بجستان یونسی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، کارفرما: کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان، ۱۳۸۶
Scroll Up