کتب و مقالات

اصول اکتشافات مغناطیس سنجی، دکتر سعید میرزائی، مجتبی رشوند، مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، ۱۳۹۳.
واژگان تصویری زلزله‌شناسی، سید حسین ابره دری، مجتبی رشوند، دکتر سعید میرزائی، مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، ۱۳۹۱
کاربردهای تئوری پرکولاسیون، تألیف دکتر محمد سهیمی، ترجمه مرتضی شگفت‌فرد، مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، ۱۳۹۱.

مقالات:

 • Yasami Khiabani, S.: Correction of seismic time-lapse data with different geometries; Journal of Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol. 40,No16, pp:1983 – ۱۹۸۹, ۲۰۱۸.

 • Heidary, S., Dehghan, A.A., and Mahdavi, S.: Feasibility study on application of the recent enhanced heavy oil recovery methods (VAPEX, SAGD, CAGD and THAI) in an Iranian heavy oil reservoir; Journal of Petroleum Science and Technology, Vol. 35, No.21, pp: 2059–۲۰۶۵, December 2017.
 • Heidary, S., Dehghan, A.A., and Zamanzadeh, S.M.: A Comparative Study of the Carbon Dioxide and Nitrogen Minimum Miscibility Pressure Determinations for an Iranian Light Oil Sample; Journal of Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol. 38, No. 15, pp: 2217 – ۲۲۲۴, August 2016.
 • Shahsavari, A.A., Khodaei, K., Hatefi, R., Asadian, F., and Zamanzadeh, S.M.: Distribution of total petroleum hydrocarbons in Dezful aquifer, Southwest of Iran”; Arabian Journal of Geosciences, ISSN 1866-7511, Vol.7, No. 6; 2014
 • Ameri, M.J., Shegheft Fard, M., Akbari, M.R., Zamanzadeh, S.M., and Nasiri, E.: A comparison of accuracy and computational time for common and artificial methods in predicting minimum miscibility pressure”; Journal of Energy Exploration & Exploitation; 2013
 • Shegeftfard, M. and Zamanzadeh, S.M.: Fast predicting of water injection breakthrough time by percolation theory, Energy exploration & exploitation journal, 30(5), 793-802, 2012.
 • Masoudi, P., Zahedi, A., Moradzadeh, A., Alirezaei, F. and Zamanzadeh S.M.: Estimation of in Place Gas Volume in Multilayered Reservoirs Using Deterministic and Probabilistic Approaches, Energy exploration & exploitation journal, 59(5), 543-558, 2011.
 • Shegeftfard, M. and Zamanzadeh, S.M.: Utilization of percolation theory to estimate water injection breakthrough time, Energy exploration and exploitation journal, 29, 5, 667-678, 2010.
 • سپیده یاسمی، سید محسن سید علی؛ ” سرشت نمایی یکی از مخازن کربناته ایران با روش وارونسازی پیش از برانبارش”، نشریه پزوهش های ژئوفیزیک کاربردی؛ ۱۳۹۹.
 • سمیه حیدری، علی اکبر دهقان، سپیده یاسمی خیابانی، مهران کلهری؛ ” مطالعه مقایسه ای تعیین حداقل فشار امتزاجی دی اکسید کربن و نیتروژن برای نمونه نفت یکی از مخازن ایران”، دومین کنگره ملی توسعه مخازن شکافدار با رویکرد ازدیاد برداشت، اهواز، اردیبشت
 • مجید جمیع، سعید میرزائی، سپیده یاسمی خیابانی؛ ” مدل سازی مستقیم پاسخ فرکانسی از میدان الکترومغناطیس حاصل از چشمه دو قطبی مغناطیسی قائم از زمین لایه ای”؛ فصلنامه زمین شناسی ایران؛
 • نسیم حیدریان، سید محمد زمانزاده، سمیه حیدری، سپیده یاسمی خیابانی؛ ” تعیین رخساره های منفذی با استفاده از ترکیب داده های پتروفیزیکی و مخزنی با شبکه های عصبی خودسازمانده”، سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین؛ ۱۳۹۳.
 • سمیه حیدری؛ ” حذف آلاینده های هوا با کمک فرایند VAPEX به عنوان تکنولوژی سبز ازدیاد برداشت نفت سنگین”؛ اولین همایش علمی- دانشجویی هوای پاک ؛
 • مجتبی رشوند ، سعید میرزائی؛ ” تفسیر داده‎های میدان پتانسیل با استفاده از مشتق‎های مرتبه غیرکامل”؛ فصلنامه زمین‎شناسی ایران؛
 • مجتبی رشوند، سعید میرزائی؛ ” کاربرد مشتق‎های مرتبه کسری در تفسیر داده‎های مغناطیسی با سطح نوفه بالا “؛ چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران؛ ۱۳۹۱.
 • مرتضی شگفت‌فرد، سید محمد زمانزاده؛ ” اهمیت کیفیت تطابق تاریخچه روی پیش­بینی عملکرد آینده مخزن”، مجله مهندسی شیمی ایران،
 • مرتضی شگفت‌فرد، سید محمد زمانزاده؛ ” بررسی پدیده‌ی مخروط‌شدگی در چاه‌های تولیدی نفت و روش‌های مختلف کنترل آن”، ماهنامه اکتشاف و تولید،۸۱، ۴۰-۱۳۹۰،
 • مرتضی شگفت‌فرد، سید محمد زمانزاده، رسول مقدم؛ ” ارزیابی تأثیر دقت در تطابق تاریخچه ‌بر پیش‌بینی عملکرد مخزن با بررسی سناریوهای مختلف تزریق”، ماهنامه اکتشاف و تولید، ۷۹، ۴۶-۴۹،
 • مرتضی شگفت‌فرد، محسن مسیحی، امیر آزاد؛ ” پیش‌بینی زمان میان‌گذر با استفاده از تئوری پرکولاسیون”، ماهنامه اکتشاف و تولید، ۶۸، ۷۶-۷۳،
 • مرتضی شگفت‌فرد، محسن مسیحی؛ ” کاربرد تئوری پرکولاسیون در مهندسی نفت”، ماهنامه اکتشاف و تولید، ۶۷، ۶۶-۶۱،
 • هادی سردار، حسین معماریان، فرهاد اسدیان، سعید میرزائی، سید محمد زمانزاده؛ ” مدل‌سازی فیزیک‌سنگ در بخش ماسه‌سنگی مخزن آسماری (مطالعه موردی در میدان نفتی منصوری)”، فصلنامه زمین‌شناسی ایران، ۹، ۱۳-۳،
 • سید محمد زمانزاده، محمد قویدل سیوکی، عبدالحسین امینی؛ ” استفاده از عوارض دیاژنتیک در بازسازی تاریخچه تدفین سازند‏های زاکین و فراقان در کوه گهگم”، بیست و چهارمین گردهمایی ملی علوم‌ زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور،
 • سعید میرزائی؛ ” تخمین تخلخل میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه”، کنفرانس مهندسی معدن ایران،
 • سعید میرزائی؛ ” کاربرد روش‏های مختلف جداسازی آنومالی‌ها در اندازه‌گیری‌های مغناطیس‌سنجی”، هجدهمین گردهمایی علوم‌زمین،
 • سعید میرزائی؛ ” اندازه‌گیری پلاریزابیلیته ظاهری IP در آزمایشگاه برای تفکیک ناهنجاری‌ها”، دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران،
 • سعید میرزائی؛ ” اندازه‌گیری شارژابیلیته دینامیکی در آزمایشگاه برای تعیین ثابت زمانی”، دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
Scroll Up