طرح های خاتمه یافته

طرح های انجام شده در ده سال گذشته:

 • مطالعه مفاهیم اساسی روش VLF و نحوه پردازش و تفسیر داده‌ها و کاربرد روش در پروژه‌های مهندسی ژئوفیزیک. (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۸۸)
 • مطالعه کاربرد مدل‌سازی فیزیک‌سنگ در سرشت‌نمایی مخازن کربناته  (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۸۹)
 • مطالعه کاربرد فیلترهای خطی ناپایا در حذف اثر جذب. (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۸۹)
 • مطالعه کاربرد آنالیز لرزه مشمول زمان در سرشت‌نمایی مخزن (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۰)
 • مطالعه کاربرد تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۰)
 • مکان‌سنجی استفاده از برداشت‏های لرزه‏ای تکرار شده با هندسه متفاوت جهت بررسی خصوصیات دینامیک مخزن در میدان دالپری. (کارفرما؛ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/ اختتام ۱۳۹۰)
 • مطالعه جامع مدلی و ارزیابی میدانی سناریوهای ازدیاد برداشت و بهینه‌سازی تولید در میادین منطقه سیری با اولویت میادین سیوند، دنا و اسفند.( کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران. کارفرما شرکت نفت فلات قاره ایران/ اختتام ۱۳۹۱)
 • مطالعه امکان‌سنجی استفاده از مدلسازی فیزیک‌سنگ در سرشت نمایی لرزه ای مخزن سروک. (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۳)
 • تعیین و مقایسه حداقل فشار امتزاجی و اثر ترکیب گاز تزریقی بر ازدیاد برداشت نفت با روشهای تحلیلی و آزمایشگاهی نوین (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۴)
 • بررسی رفتار فازی و تعیین خصوصیات (PVT) سیال نفتی یکی از مخازن کربناته ایران. (کافرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی/ اختتام ۱۳۹۵)
 • شبیه سازی و مقایسه راندمان روش­های ازدیاد برداشت نفت از مخازن بر پایه فرآیندهای تزریق امتزاجی و غیرامتزاجی گاز. (کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی/ اختتام: ۱۳۹۵)
 • استفاده از تکنیکهای وارون سازی لرزه ای پیش از بر انبارش و انجام تحلیل های   LMRو AVO در  مشخصه سازی یکی از میادین نفتی ایران (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام: ۱۳۹۸)
Scroll Up