کارگاهها

کارگاههای گروه زمین شناسی نفت:

 • برگزاری کارگاه تخصصی اصول محیط رسوبی و سکانس استراتیگرافی
 • برگزاری کارگاه تخصصی اصول ژئومکانیک
 • برگزاری کارگاه تخصصی اصول ژئوشیمی نفت
 • برگزاری کارگاه تخصصی اصول پالینولوژی

 

کارگاههای گروه میکروبیولوژی نفت:

 • کارگاه های کشت ریزجلبک
 •  کارگاه استفاده از میکروارگانیسم ها در رفع آلودگی های نفتی

 

کارگاه‌های آموزشی تخصصی گروه زمین شناسی محیطی:

 • برگزاری کارگاه کاربرد GIS در HSE ، پالایشگاه تهران، ۱۳۹۵
 • برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی ArcGIS با کاربرد در علوم زمین ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴
 • برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی مدل سازی کمی جریان آب زیرزمینی در محیط GMS، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴
 • برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی مدلسازی جریان و انتقال آلودگی آب زیرزمینی برای کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴

 

کارگاه‌های آموزشی  گروه فیزیک:

 • کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی نظری و تکنیکهای الکتروشیمی
 • کارگاه نانوتکنولوژی محاسباتی مقدماتی

 

کارگاه‌های گروه فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی:

 • کارگاه تخصصی تعیین سمیت سلولی
Scroll Up