نمایشگاهها

نمایشگاههای گروه زمین شناسی نفت:

  • شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، (هفته پژوهش).
  • شرکت در نمایشگاه­های بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی، تهران، با دایر کردن غرفه اختصاصی، سال ۱۳۸۶ تا کنون.

 

نمایشگاههای گروه میکروبیولوژی نفت:

  • نمایشگاه های هفته پژوهش
  • نمایشگاه های هفته صنعت و معدن
  • نمایشگاه های  صنعت نفت

 

نمایشگاههای گروه فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی:

  • نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری
  • نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
  • نمایشگاه زیست فناوری کشور
  • دستاوردهای جهاددانشگاهی (سازمان مدیریت)
  • نمایشگاه محیط زیست
Scroll Up