خدمات و مشاوره تخصصی

خدمات و مشاوره تخصصی گروه زمین شناسی نفت:

 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه چینه‌شناسی سکانسی به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه شبیه‌سازی و مدل‌سازی مخازن هیدروکربوری به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه ژئوشیمی آلی و تعیین سیستم هیدروکربوری به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه پتروفیزیک به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه ژئوفیزیک به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه رسوب شناسی به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه ژئومکانیک به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران

 

خدمات و مشاوره تخصصی گروه میکروبیولوژی نفت:

 • رفع و کاهش آلودگی های نفتی
 • کشت ریز جلبک ها
 • شناسایی مولکولی میکروارگانیسم ها
 • طراحی پرایمر

 

خدمات و مشاوره تخصصی گروه زمین شناسی محیطی:

 • اکتشاف و مدیریت منابع آب زیرزمینی
 • تبادل کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و سطحی
 • تعیین حریم کیفی آبخوان
 • ارزیابی، پایش و پاکسازی انواع آلاینده های آب زیرزمینی با استفاده از روشهای نوین بایو نانو فناوری

 

خدمات و مشاوره تخصصی گروه فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی:

 • مشاوره پایان نامه‌های دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد
 • ارائه مشاوره به مراکز خدمات تخصصی و تولیدی گیاهان دارویی، زینتی، صنعتی و …
 • برگزاری سمینارهای تخصصی
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای و کمک آموزشی جهت آزمایشگاه‌های علوم گیاهی و ژنتیک
 • برگزاری نمایشگاه‌های پژوهشی کشور
Scroll Up