ثبت‌ نام کارگاه نانوتکنولوژی

متقاضیان شرکت در کارگاه وجه خود را به شماره حساب ۳۴۲۰۴۵۵۱۰ به نام پژوهشکده علم پایه کاربردی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی واریز نموده و فیش را در قسمت فیش بانکی آپلود و ارسال نمایند.

زمان برگزاری کارگاه(نانو تکنولوژی محاسباتی)به روزهای ۵ و۶ اسفند ماه تغییر یافت.

  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf, png, jpg, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf, png, jpg, jpeg.

 

Scroll Up